Търсене
0
Кошница

Човекът и светът

  • Наличност В наличност
  • Автор РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • П-19
  • Продукта е разгледан: 417

  • 16,00 лв.

Сподели:

За същността на пчелите

Във всички времена пчеларството се е разглеждало като нещо достойно за почитание. В древността са почитали пчелата като свещено животно. Защо? Почитали са я като свещено животно, тъй като тя посредством цялата своя работа е позволявала да се узнае, какво става в самия човек. Защото, имайки частичка пчелен восък, ние имаме продукт, намиращ се сякаш в междинно състояние между кръв, мускули и кости. Всичко това преминава вътре в човека през восъкоподобния стадий. При това восъкът не е втвърден, а остава течен, докато не се превърне в кръв, мускули или в костна тъкан. Така че в лицето на восъка пред нас се проявява това, което като сила се намира в нас самите. Когато едно време хората са правели свещи от пчелен восък и са ги палели, те са виждали в това чудно свещенодействие. Изгарящия при това восък са вземали от кошера. Той се е втвърдявал. Когато огънят разтопява този восък, когато този восък се изпарява, той идва до същото състояние, в което се намира и в нашето собствено тяло. Благодарение на предчувствието хората изживявали в изгарящия восък как се възнася към небето това, което се намира и в собственото им тяло. В това е имало нещо, настройващо ги благоговейно, имало е нещо, което ги е предразполагало да гледат на пчелата като на особено свещено животно, тъй като тя е произвеждала нещо такова, което и самият човек би трябвало постоянно да произвежда в самия себе си. Затова в колкото по-отдалечени времена надникваме, толкова повече намираме в хората благоговение пред същността на пчелите като цяло.

Р. Щайнер


ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 8 октомври 1923 г.
Същността на пеперудите
Навсякъде в природата присъства духът. Опити във въздухопла-
ването, изхождащи от полета на пеперудата. Пеперудата се по-
явява по един много сложен начин: яйце, гъсеница, пашкул и
превръщане в пеперуда. Яйцето трябва винаги да съдържа влага,
която има сол; гъсеницата се стреми към светлината, пашкулът
се затваря напълно благодарение на физическите земни сили; пе-
перудата следва само светлината, тя не понася повече тежестта.
Азът и светът на пеперудата. Жълтият цвят на лъва. Инкарнатът.
Попова лъжичка и жаба, хриле и белодробно дишане. Изследва-
не с помощта на микроскоп. Дейността на съвременната наука.
теория на включеността. Интелигентността на душевноболните.
«Гений и безумие» на Ломброзо.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 10 октомври 1923 г.
За циановодородната киселина и азота, въглеродния двуокис и
кислорода
Какво в човешкия живот зависи от азота. Образуване на въглерод
и азот, синилна киселина и цианкалий. От противодействащата
сила срещу образуването на цианкалий се формират нашите дви-
жения. Течащият поток цианкалий от човека към слънцето. Въ-
глеродният двуокис навлиза в главата заедно с желязото. Анемия.
От главата към Луната се издигат потоци карбонизирано желязо.

Растежът на растенията и пълнолунието. За мисленето се нужда-
ем от Луната, за вървенето се нуждаем от слънчевата сила. Слън-
цето, Земята и Луната някога са били в общо тяло. Азота имаме
от Слънцето, кислорода – от Луната. Отравяне с цианкалий. Въ-
трешната връзка на човека със Слънцето и Луната.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 13 октомври 1923 г.
Разликата между хората от горещите зони и ескимосите. Ески-
мосите имат големи бели дробове и малък черен дроб, а хората
от горещите зони имат малки дробове и голям черен дроб. От-
равянето на кръвта, причинено от гнева. Коремните настинки.
Чернодробните заболявания. Слънчевата активност стимулира
чернодробната активност. В белите дробове действат лунните
сили. Причини за белодробните заболявания. Сокът от листата
на някои видове зеле подпомага дейността на белите дробове.
Сокът от корените на цикория подпомага дейността на черния
дроб. Навсякъде, където слънцето сияе, възниква живот; нався-
къде, където действа Луната, възникват образи и фигури. Земно-
то електричество и северното сияние. Кремъчната киселина като
лечебно средство.

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 20 октомври 1923 г.
За същността на водорода
Човекът като носител на белтъка. Метан. Водородът е разпрос-
транен навсякъде във всемира. Размножаването като другия край
на мисленето. Във всичко, в което е налице размножаването,
трябва да действа водородът. Мировият фосфор. Содата и ней-
ното приложение в техниката и природата. Навсякъде, където се
употребява сода, трябва да възникне светлина. Целият живот въз-
никва всъщност от правилното взаимодействие между водорода
и содата. Ако змията не получава водород, тя не е способна да
формира вътре в себе си черупка за яйцата. Външният водород и
външната сода и вътрешният водород и вътрешната сода. Прин-
цирът на по-висшето развитие: това, което се съдържа вън в све-
та, става вътрешно в съществата, в по-висшите животни и хората.
Как са възникнали нисшите същества. Развитието на хората чрез
еманципиране от природата. Осите като най-умели производите-
ли на хартия в природата.

ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 24 октомври 1923 г.
За същността на кометите
За мисленето се нуждаем от въглена киселина, за волята – от си-
нилна киселина. Синилната киселина в кометите. Значението на
кометите в цялата вселена. Разликата между говорещите много
атиняни и по-малко, но по-смислено говорещите спартанци. Въ-
трешната топлина прогонва желанието за говорене, външната то-
плина възбужда това желание. В тъмнината не може да се развива
нищо. Както от въглищата се извлича слънчевата топлина, така
малкото детенце взема в майчината утроба тази слънчева свет-
лина, която е била складирана там: то я взема отвътре. Кометите
и метеорите като носители на цианкалий във въздуха. Безсилие.
Сок от трънки. Михаиловият празник като празник на свободата.
Ликург, законодателят от Спарта.

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 27 октомври 1923 г.
Действие на веществата във всемира и в човешкото тяло
Желязото и натрият са разпространени навсякъде във Вселената,
за да можем да притежаваме свободна воля; натрият е разпрос-
транен навсякъде във Вселената, за да можем въобще да имаме
глава. За да можем да изградим нашите крайници, хлорът трябва
да се съедини с водорода в солна киселина. Това, което постъпва
в човека от хлора, трябва да се свърже по правилен начин с же-
лязото. Марс е творецът на желязото в нашата планетна система,
Меркурий е взаимосвързан с хлора. Слънчевата сила в човека съ-
единява хлора с желязото. Терапия със злато. Хлороза при млади
момичета и хрипливост на гласа при момчетата при мутирането
на гласа.

СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 3l октомври 1923 г.
За причините на детския полиомиелит. За растежа на растени-
ята. За растенията в стаята. Детски паралич. Доказателство за
действието на нищожни количества от вещества. Здравословно-
то състояние на хората зависи от растежа на растенията. Лек за
полиомиелит. Дървесен сок, жизнен сок и камбий в дървото и
в нормалното тревисто растение. Какво става, ако съвсем малки
количества субстанции се смесват в почвата. Връзка между поч-
вата и малкия мозък. Грип и парализа. В същността на парализата

стои нещо, което е тясно свързано с почвата на земята. Естество-
знанието и лечебните методи трябва да работят заедно.


ЗА СЪЩНОСТТА НА ПЧЕЛИТЕ

ОСМА ЛЕКЦИЯ, 26 ноември 1923 г.
Пчели и човек
Нектарът и цветният прашец като храна за пчелите. Пчелен во-
сък. Изграждане на пчелната пита. Пчелата-майка, пчелите-ра-
ботнички и търтеите в тяхното развитие. Пчелата-майка остава
винаги слънчево животно. Пчелите-работнички са все още слън-
чеви животни, но при тях има вече и нещо земно. Търтеят е из-
цяло земно животно. Мъжкото оплождане произлиза от земните
сили. Женската способност да се отглеждат яйца произлиза от
слънчевите сили. Брачен полет и оплождане на пчелата-майка.
Пчелните рояци. Значение на пчелната отрова. Пчелният кошер
и човешката глава. Благотворното действие на меда при възраст-
ните хора. Медна диета при рахитични деца. По-добро виреене
на овощните дървета в местности, където се развива пчеларство.
Изкуствено развъждане на пчели. Благоговеене пред същността
на пчелите.

ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 28 ноември 1923 г.
За възприятието на пчелите
Обсъждане на статия от вестник «Швейцарско пчеларство» на
проф. д-р Бутел-Рипен: «Виждат ли пчелите цветове, невидими
за нас?» Пчелите имат нещо средно между обонятелното и вку-
совото сетиво. Възприятието на светлина и цвят при пчелите.
Светенето на пчелата-майка. Пчелата възприема чрез светлина-
та химически въздействия, които тя много силно усеща. Финото
обонятелно сетиво на котката. Обонятелното сетиво на полицей-
ското куче. Изкуственото подхранване на пчелите. Добавяне на
чай от лайка в храната на пчелите.

ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 1 декември 1923 г.
Мед и кварц
В какво се състои лечебното действие на меда (Обсъждане на
друга статия от вестник «Швейцарско пчеларство»). На малки-
те деца трябва да се дава повече мляко, отколкото мед; при въз-
растните хора помага повече медът, а не млякото. Силата на кре-
мъчната киселина в човека. Пчелата се образува от същата сила,
която се намира в Земята и формира кварца: силата на кремъч-
ната киселина. Силно разреден, прахообразен кварц като лечеб-
но средство, когато медът не се понася. Конят на господин фон
Остен. Привикването на пчелите към пчеларя. Обяснение на едно
старо селско правило.

ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 5 декември 1923 г.
За меда
Разпознаването на пчеларя от пчелите. Смъртта на пчеларя. Пче-
ларството в селското стопанство. Неестествената млечна продук-
ция. Средство срещу шап. Телетата от крави, които са доведени
до прекомерно производство на мляко, са доста по-слаби. Вза-
имопомощта на пчелите в пчелния кошер. Пчелният кошер като
единно цяло. Какво означава изкуственото развъждане на пчели.
За цената на меда. Какво да направите в случай на непоносимост
към мед. Как реагират пчелите на електрическа светлина. Влия-
ние на зодиакалните знаци върху производството на мед.

ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 10 декември 1923 г.
Ядене на пчелната пита. Болести при пчелите и инстинктите на
старите пчелари. Връзка между стомашния сок и хемолимфата на
пчелите. Изкуственото растениевъдство в близост до кошерите.
Лозарството. Дивата смокиня. Култивиране на смокинята.

ТРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 12 декември 1923 г.
За пчелната отрова и за мравките
Пчелата-майка, пчелата-работничка и търтеите. Брачният полет
на пчелата-майка. От оплодените яйца възникват пчелите-работ-
нички и пчелите-майки, от неоплодените яйца – търтеи. Азовата
организация на човека задвижва кръвта. Пчелната отрова и отро-
вата на осите като лечебно средство срещу подагра и ревматизъм.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 15 декември 1923 г.
Значението на мравчената киселина
Още за мравуняка. Ролята на мравчената киселина в природата и
в човека. Пчелната отрова, отровата на осите и мравчената кисе-
лина навлизат в растенията от космоса и ако това не беше така,
растенията щяха да загинат. Благодарение на мравчената кисе-
лина Земята остава жива. Отровите като лечебно средство. Пче-
лите, осите и мравките не отнемат само нещо от природата, а ѝ
дават възможността да живее и да се развива.

ПЕТНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 22 декември 1923 г.
Оксалова киселина, мравчена киселина, въглена киселина и тях-
ното значение
Човекът изцяло е изпълнен с мравчена киселина. Защо имаме
в тялото си мравчена киселина? По какво се познава, че човек
има твърде малко мравчена киселина? Навсякъде в природата и
навсякъде в човешкото тяло се съдържа оксалова киселина. Ние
произвеждаме постоянно в телата си от оксаловата киселина
мравчена киселина. Чрез рояка от насекоми въздухът около Земя-
та се прониква с мравчена киселина. Мравчената киселина при-
влича душата и духа. процеси на гниене. Мравчената киселина
е основата за земната душа и земния дух. Сиянието на младата
пчела-майка и екзалтирането на старите пчели. Хвойната като
образ на оживяването на Земята чрез Христос в морален смисъл.


Информация за книгата
Събр. съч. GA 351
Автор Рудолф Щайнер
Категория Лекции
Издателство Издателско ателие Аб
Език Български
Преводач Евгени Мангуров
ISBN 9789547379305
Издание Първо издание
Формат Меки корици, 280 страници

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Най-разглеждани

Тайната на четирите темперамента

Издателството предлага второто българско издание на този лекционен цикъл като напомня, че необоходимо условие за разбиране на текста и за езотерична работа с него е поне предварителното проучване на "Въведение в Тайната наука".В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:* Тайната на четирите темперамента;* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;* Лекция върху педагогиката по време на "Френския курс" в Гьотеанума, 16.09.1922;* Педагогика и изкуство;* Педагогика и морал;* Лекции върху възпитанието;* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм. ..

10,00 лв.

От Исус към Христос

10 лекции, изнесени в Карлсруе от 4 до 14 октомври 1911 г.От съдържанието: Окултна характеристика на йезуитизма – Екстремно усилване на Исусовия принцип – Идеята за прераждането в книгата на Лесинг „Възпитанието на човешкия род“ – Реинкарнация и карма от антропософска гледна точка – Аполоний от Тиана – Блез Паскал и Владимир Соловьов – Радикалната промяна в общочовешката еволюция през следващите 3000 години – Вярата ще бъде заменена от непосредственото виждане на етерния Христос – Фантомът на физическото тяло и неговото разрушение: грехопадението – Двете деца Исус – Заратустра и Соломоновият Исус – Екзотеричният път към Христос: Тайната вечеря и Евангелията; езотеричният път към Христос: Причастието в Духа и силата на медитацията..

14,00 лв.

Духовните същества в небесните тела и природните царства

"Когато развием съчувствие, любов или симпатия към друга човешка душа, изживяваме в себе си според способностите си не това, което ни засяга – защото това не би било изживяването на съчувствие и любов, – а преживяваме радостите, страданията, болките и удоволствията на другата душа. В момента, в който, изпълнени със състрадание, съумеем да бъдем погълнати от душата на друг човек – едно непредубедено наблюдение може да ни научи на това, –  ние действително живеем извън обикновеното си съзнание, потапяме се вътре в другата душа. Тук пред душата ни застава една дълбока тайна на живота. Тя е толкова по-дълбока, ако при това преминаване в другия, чувствата ни са от морално естество, не се замайваме и съзнанието ни не изчезва. Показател за моралността на даден човек е доколко той е в състояние да запази напълно съзнанието си, когато изживява не собствените си мъки и радости, а страданията и радостите на някоя чужда душа."                                                                                                                                  Рудолф ЩайнерДуховните същества в небесните тела и природните царстваОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Хелзинки, 3 април 1912 г.Пътят към виждане на елементарните същества в етерното тяло наЗемята: синьото на небето, зеленото на растителната покривка, бялотона снежната покривка събуждат морални усещания: благочестието,разбирането за веществото. По тона и неговата октава преживявамехармонията на желанията и разума. Зад металния елемент окултниятпоглед открива същества с добре очертани форми: елементарнитесъщества на Земята. Във валящия дъжд и във вдигащите се мъгливинаги има преобразуващи се същества: елементарните същества наводата. Те изваждат от Земята растенията през пролетта.ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 4 април 1912 г. Елементарните същества на въздуха се появяват, проблясващисветкавично. Те живеят в увяхването и умирането, грижат се заузряването. Елементарните същества на огъня са пазителите накълновете. Астралното тяло на Земята се преживява от спящия човек.В него живеят духове на циклите на времената, които предизвикватсмяната на сезоните. Те въртят Земята около нейната ос и така пораждатденя и нощта. Човекът не трябва да губи паметта и съвестта си приокултното си развитие. Тогава той може да се събуди в своя аз и дагледа Слънцето също и нощем в неговия ход. Светът на природнитедухове се изразява в природните сили, този на духовете на циклите навремената – в природните закони, а на планетарния дух – в смисъла наприродата.ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 5 април 1912 г. Човекът води вътрешен живот. Ангелите живеят в абсолютната истина:това, което възприемат, е откровение на вътрешната им природа въввъншния свят. Вместо вътрешния си живот те преживяват изпълванес дух. Те са водачите на отделните хора, водачи на народите саархангелите, а на епохите – архаите; техни потомци са природнитедухове на Земята, тези на архангелите – природните духове на водата,а на ангелите – тези на въздуха. Ако човекът върши дела на любов,той става по-богат, а не по-беден. Това е представено в образа начаша с вода, която, когато се изпразва, става все по-пълна. Обучениеза превъзмогване на обикновения вътрешен живот. За това служиматематиката.ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 6 април 1912 г. На първата степен на ясновидството човекът използва астралното ситяло. Това, което възприема в него, после може да си го спомни. Навтората степен – етерното си тяло. Тогава той внася ясновидството вобикновеното състояние на съзнанието си и разпознава съществатаот втората йерархия: властите, силите, господствата. Той се чувствапотопен в другите същества – в обикновеното съзнание на товаприличат състраданието и любовта. При съществата от вторатайерархия откровението на тяхното същество остава назад като нещосамостоятелно, а във вътрешността им се възбужда живот, който севъзприема като духовно звучене, като музика на сферите. Властитепридават формата на всичко живо; в смяната на формите се изразяватсилите. В гледането на физиономията, а после и на формите на листотои цвета човекът разпознава господствата. Съществата от вторатайерархия имат за потомци груповите души на растенията и животните.ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 7 април 1912 г.На третата степен на ясновидството ставаме едно с наблюдаванотосъщество. Тогава възприемаме съществата от първата йерархия:престолите, херувимите и серафимите. Те отделят изцяло свояотпечатък от себе си: техният вътрешен живот представлявасъздаването на други същества. Техни потомци са духовете на циклитена времената. Висшите същества имат власти като най-нисшата сисъставна част, след това сили, господства, престоли, херувими исерафими. Те гледат нагоре към триединството: Баща, Син, Светидух. Външната форма на един дух на формата е планетата; зад негоса духовете на движението, на мъдростта, на волята, херувимите исерафимите. В атмосферните явления действат силите; съзнанието напланетата са господствата; престолите регулират неговото движение впространството; херувимите привеждат тези движения в унисон еднос друго, а серафимите регулират хармонията на отделните планетарнисистеми една с друга. Най-горната троичност управлява в мировотопространство в отделните планетарни системи като обвивки.ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 8 април 1912 г. Луциферическите духове имат стремежа да развият самостоятеленвътрешен живот. Така те се превръщат в духове на неистината.Вместо да се изпълнят с висшите йерархии, те се отцепват от тях.Една планета представлява това, което изпълва с етерна субстанцияцялото пространство, ограничено от нейната привидно елипсовиднатраектория. Духовете на формата, които владеят етерната сфера нададена планета, действат от Слънцето. Срещу това отвън навътредействат луциферическите духове на властите и по този начинсе получава едно вгъване: физическата планета – нашата Земя –представлява в действителност дупка в мировото пространство.Счупената форма е материя. Серафимите и херувимите са носители насветлината от Слънцето. На тях им противодействат луциферическитедухове и отхвърлят светлината обратно. Това е изложил първоЗаратустра, който нарича духа на Слънцето Ахура Мазда, а бунтовнитедухове на мрака – Ангра Майню.СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 10 април 1912 г.Духовните същества от серафимите до духовете на мъдросттауправляват развитието на Слънцето, на неподвижните звезди. Додуховете на формата стига сферата на влияние на планетите, а доархангелите – тази на Луната. Астралното тяло прониква мозъка идалака, етерното тяло – черния дроб, а азът – кръвоносната система.Луните представляват трупа на планетарната система, планетите – наживото физическо тяло, като животните на Земята. Неподвижнатазвезда, Слънцето, окултно прави впечатлението като етерните телана растенията: в нея е етерното тяло на планетарната система, коетостига до най-външния ѝ край. В духовните същества на планетитеимаме и астралното тяло. Вредните сили на луциферическите съществасе събират от кометата, която възниква наново най-вече едва принавлизането си в планетарната система и после отново изчезва, докатоотново поема на път извън измерението на пространството. В кометатадействат серафимите и херувимите.ОСМА ЛЕКЦИЯ, 11 април 1912 г. Развиващият се окултно трябва да се научи да гледа на света по начинана възприемане на ангелите. Той не вижда нищо от физическите тела,но все още има спомен за небесните тела. Те се представят като нещоминало. Наблюдавайки Луната, той бива пренесен в прадревнотолунно състояние. Тя се е превърнала в Земя, благодарение на работатана властите. Ако ясновиждащият поглед се насочи към планетите,той възприема и един споменен образ. Ако човекът изпитва самосъчувствие и любов, тогава физическото Слънце изчезва. Човекътго е виждал в египетските мистерии в среднощ: той се връща назадв прадревното слънчево състояние на Земята. Съкровището нанибелунгите представлява в действителност един талисман от злато.Човекът има аз във физическия свят, груповият аз на животните е наастралния план, този на растенията – в девакана, а на минералите –във висшия девакан. При показването на растенията през пролеттаастралното тяло на растенията в астралния свят усеща заспиване, апри увяхването им през есента – събуждане. Ако човек троши камъни,астралното тяло на минералите усеща доволство в девакана. Ако тойизтръгва растението с неговия корен, астралното тяло на растениетоизпитва болка в астралния свят.ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 13 април 1912 г. Разумът е деен и в животинското царство: осите произвеждат хартия. Отшестата до седмата планета груповите азове на животните въздействатвърху главните видове на животинското царство. Модифицирайкиго, в него действат 12-те зодиакални знака. Тези групови азове сапотомци на силите, дали астралното тяло на човека на старата Луна.Съответстващите им луциферически духове специфицират от планетитечовешкия род на основни раси. Силите инспирират от планетитеголемите културни импулси, например от окултния Меркурий – този набудизма. Поради това Е. П. Блаватска казва: Буда = Меркурий. Върхуастралното тяло на растенията от планетите въздействат потомците насилите. Те пораждат спираловидните листни разклонения. В посокатана стеблата на растенията груповите азове на растенията действат отСлънцето. Те са потомци на господствата. Духовете на циклите навремената свързват спиралния принцип на движение с принципа встеблото: спиралния принцип чак до разположените кръгообразнотичинки и действащия в стеблото принцип, който стига чак до плодника.По време на прадревното Слънчево състояние господствата са далина човека етерното му тяло. Сега те действат надолу от Слънцето въввертикала на растението. Седмината риши са дали спомените отновона седемте големи култури на Атлантида, но над това за тях се намираВишвакарман. Заратустра нарича този дух на мъдростта Ахура Мазда,египтяните – Озирис, който е убит от Тифон и който среща човека едваслед смъртта. През четвъртия следатлантски културен период Христосбива непосредствено инспириран в продължение на три години оттози слънчев дух на мъдростта. Той е духът на единението на земнатакултура – Западът приема Христовия импулс от Изтока.ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 14 април 1912 г. Кристалните форми на минералното царство се обясняват с начинана въздействие на духовете на формата или техните потомци.Етерният елемент струи от силите надолу от планетите и създавасвоите субстанции: от Сатурн – оловото, от Юпитер – калая, от Марс– желязото, от окултната Венера – медта, а от окултния Меркурий– живака. Астралният елемент на минерала идва от господстватаили техните потомци на Слънцето. Луциферическите духове намъдростта струят от Слънцето от етерния елемент върху Земята исъздават златото, а равновесието отново се установява чрез етернитепотоци от Луната, които създават среброто. Духовете на мъдросттаживеят в неподвижните звезди. Тяхната физическа светлина идва отлуциферическите духове на мъдростта. Груповият аз на минералитедейства от извън планетарната система чрез престолите или технитепотомци. Ако станат луциферически, те се проявяват в метеоритеи кометите. При преминаването им през планетарната система теприсъединяват към себе си минерален елемент, който произлизасъщо и от престолите. Сатурн по-рано е показвал опашка, коятопо-късно се е скъсила в затворения му пръстен. Той представлявасъщото като опашка на комета. Уран и Нептун са планети, които садолетели много по-късно. От луциферически същества на степента напрестолите кометата придобива минерално естество. Властите създаватпървоначално груповия аз на хората, който после се диференцира отдругите същества от различните йерархии – Яхве е отражението наХристос от Луната. Също и за Е. П. Блаватска Яхве представлява луненбог, а Луцифер е негов противник. Христос е истинският Луцифер.Такива разглеждания на небесните светове трябва да се превърнат вморален извор на сила, който да въдворява хармония и мир на Земята.Окултизмът и инициацията , публична лекцияХелзинки, 12 април 1912 г. Живот след смъртта, прераждане и съдба. Познаваме само това, в чиетосъздаване можем да вземем участие. Нашият дневен живот представлявапроцес на унищожение, който отново се изравнява творчески презнощта. Състраданието и любовта ни позволяват да проникнем в нещочуждо, а отвътре ни говори съвестта от един по-висш свят. Обучениеточрез медитация и концентрация за постигане на висши познания водиотначало до преживяване на образи, които човекът сам е създал. Потози начин той взема участие в един творчески процес. Инспирациятае по-висше състояние. В по-ранни епохи обучението е ставало подръководството на гуруто, който в настоящето трябва да се замени отенергичното волево решение на самия човек. Културата на настоящетоне търпи вече позоваването на адепти. Е. П. Блаватска все още сепозовава на гурута...

16,00 лв.

Как човечеството отново да намери Христос Как човечеството отново да намери Христос

Осем лекции, изнесени в Дорнах и Базел от 22 декември 1918 до 1 януари 1919 г.Този лекционен цикъл е изнесен в една мъчителна епоха от историята на Европа и света. Първата световна война току-що е приключила. През тази първа следвоенна Коледа на 1918, въпреки незарастналите рани, мизерията и глада, животът като че ли отново си поема дъх, възприемателната способност на хората нараства, сърцата се отварят към бъдещето, и това – наред с много други фактори – позволява на Рудолф Щайнер да насочи духовно-научните се изследвания към една област, в която той навлиза за пръв път...

12,00 лв.

Азът и неговият двойник

Професор д-р мед. Олаф Кооб (1943), дейност като училищен лекар във Фрайбург и Ванне-Айкел Германия; международна лекторска и семинарна дейност, свързана с антропософията; дългогодишна практика в специализираната клиника за болни с наркотична зависимост в Салем-Оберстенвайлер; изследователска работа върху социалните причини за употреба на наркотици и последващите заболявания; международен консултант по въпросите на наркотиците; преподавател по медицина във Висшето специално училище и арт терапия в Отерсберг/Бремен; лекарски кабинет в Берлин; лекар в Лечебно-педагогически терапевтикум в Берлин.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:Тайната на двойственосттаЗа онези, които тръгнаха по света да научат що е страх Пияницата и Берлинските камбани Мотиви за двойника в литературата Двойници и сенки Сенките на съдбата Уилям Уилсън и митът за Каин и Авел Физическият двойник Органите като входни врати за демонични сили Азът и демоните Демонизиране на 20. столетие. Хитлер Сянката на любовта Проблемът на мъжката и женската същност Сянката на народите «О, двойнико! О, бледи спътнико!» Взаимоотношения между конституциятана аза и ландшафта Гьоте като прототип на модерния човек За ежедневната психология на злото Душевна работа..

15,00 лв.

Еволюцията от гледна точка на истината

От съдържанието: Духовете на волята: бушуващ океан от смелост – Ужасът пред свръхсетивния свят – Защо Хегеловата философия е непосилна за човека – Двата полюса на душевния живот: безкористното себезаличаване пред висшите светове и апотеозът на своеволието – Христос като космически екстракт на милостта и състраданието – Резигнацията като противоположност на волята – Резигнацията на Боговете като причина за изоставането на Луциферическите същества – За връзките между човешката свобода и злото – Хайнрих фон Клайст и предишните планетарни въплъщения на Земята..

7,00 лв.

Апокалипсисът на Йоан

В увода си към първото издание на книгата през 1945 г. Мари Щайнер пише : „В продължение на доста време, въпреки многото молби, издателите отказваха да публикуват тези лекции под формата на книжно издание, понеже слушателите от 1908 г. не биха приели съкращенията, които стенографът беше принуден да прави. Така те щяха да бъдат лишени от разтърсващото изживяване: възпламеняващото слово, изречено в огъня на духа. Сега, след много години, тази подробност не изглежда толкова смущаваща и обективното величие на казаното изпъква все повече и повече."..

14,00 лв.

Изкуството и неговата световна мисия

8 лекции в Дорнах от 27. Май до 9. Юни 1923 и в Кристияния (Осло) на 18. и 20. Май 1923, Събр. съч. 276От съдържанието : Съизживяване на годишния кръговрат като форма на посвещение – Отношението на древните гърци към физическото тяло – Произход на архитектурата – Космическата метаморфоза на човешката глава - Трите измерение в архитектурата, двете измерения в живописта, едното измерение в музиката – Горните и долните Богове – Вътрешният живот на цветовете – Геният на езика – Древните мистерии и някогашното единство между изкуство, наука и религия – Септима, квинта и терца в музикалното изживяване – Силата на човешката фантазия – Мистерийните драми на Рудолф Щайнер...

10,00 лв.

Евангелието на Йоан

В тези лекции, изнесени пред членове на Антропософското общество Рудолф Щайнер говори с особено интимен тон и разкрива за пръв път определени резултати от своите духовно-научни изследвания, които позволяват правилното разбиране на редица основни събития, описани в Евангелието на Йоан, като майката на Исус,  разговорът на Исус с Натанаил, сватбата в Кана Галилейска, последното свидетелство на Йоан Кръстител за Исус, появата на Възкръсналия край Генисаретското езеро, неверния Тома. Очертани са трите епохи от историята на християнството: 1. Епохата преди идването на Христос Исус2. Максималното навлизане на човешкия дух в материята и профанизиране на християнството3. Духовното разбиране на християнството с помощта на антропософията..

12,00 лв.

Човешката и космическата мисъл

От съдържанието: Преход от абстрактното към образното мислене като преход от Духовете на формата към Духовете на движението – Възможността за разглеждане на света от 12 различни гледни точки чрез 12 равноправни мирогледи – Отношението на седемте мирогледни нагласи към към дванадесетте мирогледи – Мястото на човека в духовния Космос от гледна точка на спиритуалната астрология...

8,00 лв.