Търсене
0
Кошница

Легендата за храма

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 50
  • Преводач: Димитър Димчев
  • GA: GA 93
  • Брой страници: 408
  • Продукта е разгледан: 4190

  • 17,00 лв.

Сподели:

Лекциите, събрани в този том, представляват част от учението на Езотеричната школа, създадена от Рудолф Щайнер, доколкото чрез тях трябваше да бъде подготвена една точно определена форма на езотерично обучение. Самата Езотерична школа е просъществувала от 1904 година до избухването на Първата световна война през лятото на 1914 под формата на три секции или класове. Изградена върху основите на антропософията, тя е трябвало да спомогне за практическото усвояване на по-висшите познавателни степени: имагинацията, инспирацията и интуицията.

ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:

Петдесятница, празникът свързан
с освобождаването на човешкия дух
Берлин, 23. Май 1904
Връзката между Петдесятница и общочовешката еволюция
според един ръкопис от Ватиканската библиотека и друг,
притежаван от граф Сен Жермен. Двата велики мирогледа
през петата коренна раса: египетско-индо-южноевропейски,
произтичащ от интуицията на Девите; персийско-германски,
произтичащ от интуицията на Азурите. Противоположността
между тези две течения. Начало на човешката реинкарнация
през Лемурийската епоха и събитията, свързани с този факт.
Грехопадението като условие за постигане на свобода. Про-
метей като представител на човешкия стремеж към свобода.
Указания относно мистерията Петдесятницата в Евангелието
на Йоан. Петдесятница като символ на човешкия порив за
свобода.

Противоположността между Каин и Авел
Берлин, 10. Юни 1904
Окултното значение на Мойсеевия разказ за Адам и Ева и тех-
ните потомци: безполово и полово размножение. Полово раз-
множение – едва след времето на Сет. Преходът от Адам към
Сет: Каин и Авел. Противоположността между Каин (мъжкият
дух) и Авел (женският дух): интелектуален и инспиративен
принцип. Раждането на егоизма чрез интелекта. Борбата
срещу врагове на човечеството: родът на Ракшас. Сбъдване
на едно пророчество на Нострадамус чрез основаването на
Теософското общество и възраждането на първоначалните
мистерии. Учението за реинкарнацията и кармата.

Мистериите на друидите и дротите
Берлин, 30. Септември 1904 (бележки)
Дротите или друидите – древните германски посветени. Трите
степени на посвещение. «Едда» като описание на онова, кое-
то действително е ставало в древните мистерии на дротите.
Жрецът на друидите като архитект на човечеството; смътното
отражение на това във възгледите на масоните.

Митът за Прометей
Берлин, 7.Октомври 1904
Екзотерични, алегорични и окултни възможности за тълкува-
не на митовете. Легендата за Прометей и нейното тълкуване
като мистерийно представяне на следатланското човечество
и неговата история. Лемурийска, атлантска и следатлантска
епоха. Изнамирането на огъня и Прометей като представител
на следатлантската епоха. Противоположности между кама-
манасичното мислене на Епимей и манасичното мислене на
Прометей, посветеният в мъдрост и дело водач на следатлант-
ското човечество.

Мистерията на розенкройцерите
Берлин, 4. Ноември 1904
Митът за Каин и Авел, за Хирам и Соломон (легенда за
Храма), даден от Кристиян Розенкройц на Розенкройцерско-
то братство през 15. столетие. Легендата като символично
представяне на съдбата на трета, четвърта и пета под-раса
на петата коренна раса във връзка с развитието на християн-
ството. Християнският принцип за равенство на всички хора
пред Бога и приложението му в световен порядък по време на
Френската революция. Християнството на разпнатия Исус и
бъдещото християнство на розенкройцера. Тайната на Брон-
зовото море и на Златния триъгълник.

Манихейството
Берлин, 11. Ноември 1904
Духовното течение на манихейството. Животът на неговия
основател Мани. Големият противник на манихейството: Ав-
густин. Легендата за Мани и манихейското разбиране на злото.
Злото като ненавременно добро и манихейският принцип за
собствено духовно просветление (Фауст) като противополож-
ност на принципа на външния авторитет (Августин и Лутер).
Взаимодействието между добро и зло във връзка с принципа
на живот и форма. Живот и форма в развитието на христи-
янството. Преодоляване на злото чрез благост като задача на
манихейското духовно течение. Борбата на Августин срещу
Фауст и борбата на йезуитизма срещу масонството.

Същност и задачи на масонството
от гледна точка на Духовната наука
Първа лекция, Берлин, 2. Декември 1904
Легендата за Храма като основа на масонството. Ритуалът
на приемане в Йоановото масонство. Майсторската степен и
Легендата за Храма. Символичните действия като отражение
на окултните процеси в астралното поле. В древността масо-
ните действително са били зидари. Строителното изкуство и
отношението му към познанието на Вселената. Масонството
е надраснало своята същинска задача; оправданото му съще-
ствуване чрез четвъртата под-раса.

Втора лекция, Берлин, 9. Декември 1904
Масонството – една външна обвивка без вътрешно съдържа-
ние. Гьоте и масонството. Степента Royal – Arch. Действено
масонство и архитектура. Висшите степени. Манифестът на
Великия Ориент на Мемфиското и Мизраимското масонство
в Германия. Значението на Легендата за Храма и на дей-
ственото масонство: интуитивно знание, което трябваше да
изчезне. Нашата епоха (пета под-раса) като истинската епоха
на човешкия разум. Проникването на човешката духовност
в минералния свят като смисъл на Бронзовото море. Речта
на английския министър-председател Балфур относно тео-
рията на електричеството: загатване за една повратна точка
в развитието на човешкото мислене. Древният произход на
масонските институции.

Трета лекция, Берлин, 16. Декември 1904
Масонство на висшите степени. Съчетаният ритуал на Мем-
фис и Мизраим. Калиостро и масонството на висшите степени.
Камъкът на мъдреците (безсмъртие) и мистичната пентаграма
в учението на Калиостро. Френската революция и граф Сен
Жермен. Разликата между постепенното посвещение във
висшите степени и демократичните средства за познание в
Йоановото масонство.Четирите учебни метода при ритуалите
на Мемфис и Мизраим. Същественото в окултните практики:
присъствието на формите. Новото познание за атома. Бъде-
щето познание за връзката между атома, електричеството и
човешката мисъл.

Мисълта за еволюция и инволюция, лежаща
в основите на тайните общества
Берлин, 23. Декември 1904
Значението на тайното знание: посредник за осъзнаване
на непрекъснатия живот, безсмъртието. Великият закон за
развитие на съзнанието. Задачата на нашата епоха: човеш-
кият Дух да проникне в минералния свят. Одухотворените
природни царства като
бъдещо съдържание на душата в
съответствие със закона за еволюцията
и инволюцията.
Бъдещото въздействие на човешкия Дух, включително до
равнището на атома. Връзката между атома, мисълта и
електричеството. Залезът на петата коренна раса в резултат
на битката на всички срещу всички. Формите и тяхното
значение във връзка с бъдещите степени на еволюцията.
Относно изгубеният Храм и неговото възстановяване
във връзка с Легендата за Дървото на Кръста или Златната
легенда

Относно изгубения Храм и неговото възстановяване
във връзка с легендата за Дървото на Кръста
или Златната легенда
Първа лекция, Берлин, 15. Май 1905
Теософия и практика (непр. прокопаването на тунел) Необходи-
мото познаване на закона за човешкото сътрудничество с оглед
на общественото устройство. Замяната на старата жреческо-
държавна култура с културата на ума в четвъртата под-раса.
Троянската война. Основаването на Рим. Първите седем царе на
Рим като представители на седемте етапи от четвъртата културна
епоха. Връзката им със седемте принципа на човека. Храмовата
легенда и нейната връзка с изгубения и новостроящ се Храм.

Втора лекция, Берлин, 22. Май 1905
Соломоновият храм като символ на човека и като един Бо-
жий дом. Ноевият ковчег, Соломоновият храм и мерките на
човешкото тяло. Вътрешността на Соломоновия храм. Идеята
на Соломоновия храм и рицарите тамплиери. Техните учения.
Двете течения от началото на човешкия род : Децата на света
(синовете на Каин) и децата на Бога (синовете на Авел-Сет)
Розенкройцерите, като продължители на Ордена на тамплие-
рите нямаха друга цел, освен тази, която има и теософията:
съграждането на великия общочовешки Храм.

Трета лекция, Берлин, 29. Май 1905
Легендата за истинският Кръст и световно-историческото
значение на Соломоновия храм. Противоположността на
двете течения в човешкото: Синовете Божии (потомци на
Авел – Сет) и Синовете човешки (потомци на Каин). Съеди-
няването на двете течения в Исус Христос. Изграждането на
тристепенния миров Храм (в съответствие с физическото,
етерното и астралното тяло) в хода на Стария Завет чрез
Каиновите синове, служителите на света. Работата върху
божествения миров ред чрез Божиите синове, служители
на Кивота. Соломоновият храм като външен израз на онова,
което Ковчегът на Завета трябва да бъде. Земното развитие
на човека във връзка със символа на Кръста. Разликата между
закон и милост според апостол Павел. Връзката между закон
и грях в Стария Завет, между закон и любов в Новия Зав ет.

Четвърта лекция, Берлин, 5. Юни 1905
Алегорията между изгубеното и новоизвоюваното Слово във
връзка с празника Петдесятница. Петдесятница – празник
на свободата на човешката душа. Свободата на избор между
добро и зло. Грехопадението. Земната еволюция през кръго-
ве, глобуси и раси. Седемте царе от Соломоновата династия
през седемте периода на астралния глобус. Изграждането на
макрокосмоса от Духа, Сина и Отеца; вътрешната работа на
човека, черпеща от Духа, минаваща през Сина и насочена
към Отеца. Следатлантските култури до Христовото Събитие
и неговата връзка с принципите на Отца, Сина и Духа. Про-
буждането на вътрешното Слово, пробуждане на етерното
тяло като същинската тайна на празника Петдесятница.

Логосът и атомите в светлината на окултизма
Берлин, 21. Октомври 1905 (бележки)
Бъдещата задача на световното теософско течение. Планът за
ръководство на човечеството чрез Учителите на Бялата ложа.
Логосът, Земната еволюция и атомите.

Отношението на окултизма към Теософското движение
Берлин, 22. Октомври, 1905
Същност на окултните общества: йерархична структура;
същност на Теософското общество: демократични основи.
Връзката на двете лежи във факта, че Теософското общество
е замислено като място, където трябва да звучи гласът на
окултизма. Задачата на истинския окултизъм: вътрешното обу-
чение в рамките на Теософското общество, популяризиране
на окултното познание. Задачата на Теософското общество:
да се грижи с разбиране за окултните учения и окултния жи-
вот. За явната противоположност между окултното течение
и организацията вътре в Теософското общество.

Масонството и еволюцията на човечеството
Берлин, 23. Октомври 1905 (само пред мъже)
Берлин, 23. Октомври 1905 (само пред жени)
Физическо разграничаване на двуполовостта в мъжки и жен-
ски индивиди през Лемурийската епоха. Един вид повторение
в духовната област на този процес през Следатлантската
епоха. Разделяне на мъдростта в една мъжка и женска разно-
видност. Каин и Авел като представители на това мистерийно
учение и масонската легенда за Храма като техен символичен
израз. Масонското схващане за възпроизводителната сила на
бъдещето в лицето на Словото. Едностранчивите стремежи на
масонството и на йезуитството. Преодоляването на древната
мъдрост чрез новата мъдрост на теософията, която черпи от
по-висшата надполовост.

Отношението на окултното познание
към ежедневния живот
Берлин, 23. Октомври, 1905 (вечер)
Включването на окултното познание в ежедневието. Астрално-
то тяло на човека. Възпитанието и неговото значение. “Меж-
динната” астрална субстанция. Преобразуване на астралната
субстанция чрез чувствата, понятията и волевите решения.
Астрални мисловни форми. Индивидуалните астрални тела
и астралната субстанция на народа. Задачите на народа и
техният израз в астралния план. Народностен темперамент и
народностен характер. Славянските и американските народи
в зародиша на тяхната национална идея. Спиритуалната на-
родностна идея на Изтока (славяни) и психическа народностна
идея на Запада (американци).Тяхното свързване с монголския
елемент на Изток, и с африканския елемент на Запад.

Царското изкуство в една нова форма
Берлин, 2. Януари 1906 (пред мъже и жени)
Грешки и недоразумения относно масонството. Измяната
на Таксил. Произход на името “свободно масонство”. Трите
стълба на културата: мъдрост, красота, сила. Дванадесето
столетие и легендата за Светия Граал според масонското
тълкуване. Противоположност между мъжко-масонския и
женско-свещеническия принцип: овладяване на неживата при-
рода и възприемане на дадените от Бога живи сили. Символът
на кръста. Светият Граал като символ на бъдещето овладяване
на силите на живота: Новата форма на царското изкуство.

За Гьоте и неговото отношение
към розенкройцерството.Информация за книгата
Събр. съч. GA 93
Автор Рудолф Щайнер
Категория Лекции
Издателство Антропософско Издателство "Даскалов"
Език Български
Преводач Димитър Димчев
ISBN 9789544950743
Издание Първо, издание 2013 година
Формат Меки корици, 408 страници

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Най-разглеждани

Въведение в тайната наука

Основно съчинение на Рудолф Щайнер, публикувано за пръв път през 1910 г. като един вид продължение на „Теософия“ (Събр. съч. 9) и „Как се постигат познания за висшите светове“ (Събр. съч. 10). Представлява най-всеобхватното изложение в творчеството на автора, който проследява възникването и еволюцията на човека в един сам по себе си подвижен и развиващ се Космос. Характерно за описанията е, че те са постигнати в едно състояние на съзнанието, което – без да губи своята яснота, познавателна сила и логическа последователност на мисленето – фактически е преодоляло своята зависимост от физическия човешки мозък...

18,00 лв.

Тайната на четирите темперамента

Издателството предлага второто българско издание на този лекционен цикъл като напомня, че необоходимо условие за разбиране на текста и за езотерична работа с него е поне предварителното проучване на "Въведение в Тайната наука".В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:* Тайната на четирите темперамента;* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;* Лекция върху педагогиката по време на "Френския курс" в Гьотеанума, 16.09.1922;* Педагогика и изкуство;* Педагогика и морал;* Лекции върху възпитанието;* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм. ..

10,00 лв.

Апокалипсисът на Йоан

В увода си към първото издание на книгата през 1945 г. Мари Щайнер пише : „В продължение на доста време, въпреки многото молби, издателите отказваха да публикуват тези лекции под формата на книжно издание, понеже слушателите от 1908 г. не биха приели съкращенията, които стенографът беше принуден да прави. Така те щяха да бъдат лишени от разтърсващото изживяване: възпламеняващото слово, изречено в огъня на духа. Сега, след много години, тази подробност не изглежда толкова смущаваща и обективното величие на казаното изпъква все повече и повече."..

14,00 лв.

От Исус към Христос

10 лекции, изнесени в Карлсруе от 4 до 14 октомври 1911 г.От съдържанието: Окултна характеристика на йезуитизма – Екстремно усилване на Исусовия принцип – Идеята за прераждането в книгата на Лесинг „Възпитанието на човешкия род“ – Реинкарнация и карма от антропософска гледна точка – Аполоний от Тиана – Блез Паскал и Владимир Соловьов – Радикалната промяна в общочовешката еволюция през следващите 3000 години – Вярата ще бъде заменена от непосредственото виждане на етерния Христос – Фантомът на физическото тяло и неговото разрушение: грехопадението – Двете деца Исус – Заратустра и Соломоновият Исус – Екзотеричният път към Христос: Тайната вечеря и Евангелията; езотеричният път към Христос: Причастието в Духа и силата на медитацията..

14,00 лв.

Философия на свободата

Основен философски труд на Рудолф Щайнер и същевременно фундамент на антропософската духовна наука, третиращ с еднаква дълбочина както познавателния процес, така и етиката. Излиза през 1894 г., след като предпоставките на Щайнеровата „теория на познанието“ и проблемът за отношението между „познание“ и „действителност“ е разгледан две години по-рано в неговата дисертация „Истина и наука. Увод към философия на свободата“, (Събр. съч. 3).В своята „биографична“ лекция от 27.10.1918 г. („Историческа симптоматология“, Събр. съч. 185) той обобщава: „Това, което оставих тогава под писмена форма, беше преди всичко един етичен индивидуализъм. С други думи, аз посочих: човекът никога не би могъл да бъде свободен, ако неговите действия не произтичат от онези идеи, които се коренят в отделната човешка индивидуалност.“ПРЕДГОВОР: Два са основните въпроси за душевния живот на човека, определящи всичко, което подлежи на анализ в тази книга. Единият е дали има възможност човешката същност да бъде подложена на такова съзерцание, че то да послужи като опора за всичко останало, с което човекът се сблъсква чрез лично преживяване или някаква наука, но за което има усещането, че поради съмнение и критична оценка би могло да бъде отнесено към сферата на несигурното. Другият въпрос гласи: допустимо ли е човекът като волево същество да си приписва свобода, или тази свобода е чиста илюзия, възникваща у него, понеже той не прозира нишките на необходимостта, от които неговата воля е зависи ма точно както при всеки природен процес? Този въпрос не идва в резултат на изкуствени мисловни конструкции, а съвсем естествено застава пред душата при определено нейно състояние. И може да се почувства, че на нея сякаш й липсва нещо от онова, което тя трябва да бъде, ако никога не се види изправена с максимална сериозност пред двете възможности: свобода или необходимост на волята. В този труд ще бъде показано, че душевните изживявания, до които човекът трябва да до стигне чрез втория въпрос, зависят от това, каква гледна точка той съумява да заеме спрямо първия. Направен е опит да бъде доказано, че има възглед за човешкото същество, на който може да се опре останалото познание; направен е също така опит да се посочи, че с този възглед напълно се обосновава идеята за свободата на волята, след като по-напред бъде намерена душевната област, в която може да се разгърне свободната воля...

14,00 лв.

Битие. Тайните в библейския разказ за Сътворението

11 лекции, изнесени в Мюнхен от 16 до 26. Август 1910, Събр. съч. 122В дните на Сътворението човекът все още е част от духовния свят. През първите три дни се залагат основите на неговата Сетивна, Разбираща и Съзнателна душа. През четвъртия ден той получава своето астрално тяло от силите на звездите (лат. аstra), през петия ден се сдобива с етерно тяло; а през шестия ден слиза във физическия свят като същество, съставено само от топлина, и по-късно, като топлинно-въздушен човек живее в обкръжението на Земята (= Рай). Едва след изкушението от Луцифер (= грехопадението) той се сгъстява във водно-земен човек и – макар да е първородна рожба на Йерархиите – слиза във физическия свят последен, след всички други създания. Раят, пазен от Херувима с огнен меч, става недостъпен за него. Започва земният му път, включващ веригата от инкарнации, преодоляване на кармическите изпитания и – особено в нашето съвремие – срещите му с Пазача на прага и с Христос в етерния свят.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 16. Август 1910Въведение. „Децата на Луцифер” и „Великите посвете-ни” от Шуре. Благодарност към участниците в подго-товката на розенкройцерската мистерийна драма „Пор-тата на посвещението”. Художественото произведениекато опит за намиране на път към духовния свят.ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 17. Август, 1910Мистерията на пра-словото. Встъпителните думи наБиблията: „Bereschit bara elohim et haschamajim w`etha`arez. Творческата сила на еврейския език. Произходътна човечеството според началото на библейския разказза Сътворението.ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 18. Август, 1910Волевият характер на „ha`arez”. Състоянието „tohuwabohu. Елохимите. Разделянето на Земята и Слънцето.Изграждането на човешката форма от света на звуците.ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 19. Август 1910Седемте дни на Сътворението. Първата Мойсеева кни-га като спомен за предходните планетарни състояния наЗемята. Нахлуването на светлинния елемент. Обособява-не на твърдия елемент от водните маси. Възникване нарастителния свят. Груповите души. Присъединяване навъншните космически сили към Земното съществуване.Образуване на животинските форми във въздушния и во-дния елемент.ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 20. Август 1910Елохимите. Еони или Духове на времето. Първите тридни от Сътворението. Светлина, етер, жизнен етер ипроцесите на сгъстяване: въздух, вода, земя. Въпроснитепроцеси като откровения от страна на душевно-духовнисъщества. Елохимите в йерархичния ред: Духове на фор-мата. Архаите или Духовете на личността като служи-тели на Елохимите. Духовете на личността в ПърватаМойсеева книга. „Ден първи”.ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 21. Август, 1910Светлината и мрака като две противоположни сили. На-предващите Архаи като служители на Елохимите в свет-лината, която изоставащите Архаи донасят като мрак.Будност и сън като градивни и разграждащи процеси, ивръзката им със Слънчевото и Сатурновото състояние.Дейността на Йерархиите в хода на разказа за Сътворе-нието.СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 22. Август 1910Дейността на Йерархиите в земния свят: Духове на воля-та или Престоли в земното естество; Духове на мъдрост-та или Кириотетес във водното естество; Духове надвижението или Динамис във въздушното естество; Ду-хове на формата или Ексузиаи (Елохими) във топлинно-то естество. В обкръжението на Земята: Херувимите иобразуването на облаци; Серафимите и светкавиците игръмотевиците. Елохимът-Яхве = седемте Елохими, кои-то се стремят към единство.ОСМА ЛЕКЦИЯ, 23. Август 1910Композицията на първия и втория ден от Сътворение-то. Старата Луна. Предметното съзнание – присъщо наземните условия. Съзнанието на Йерархиите в условиятана Старата Луна и на Земята. Елохимите в първите днина Сътворението.ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 24. Август 1910Човекът като първородно създание в началото на Сътво-рението. Неговите душевно-духовни качества в първитепет дни на Сътворението. Заложбите на Сетивнатадуша в първия, на Разбиращата душа във втория и наСъзнателната душа в третия ден на Сътворението. Раз-витие на физическия човек (като топлинно същество) вшестия ден на Сътворението. Преход към въздушнотоестество чрез Елохима-Яхве едва след шестия ден наСътворението. Влиянието на Луцифер.ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 25. Август 1910Отделянето на Слънцето от Земята. Адам и Ева. От-делянето на Луната от Земята. Съпоставимост междубиблейския разказ и фактите, до които стига „Тайнатанаука”. Лунното присъствие в Земята и в човека. Връзка-та между Луната и човешката самостоятелност. Бъде-щият разпад на земната материя.ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 26. Август 1910Съзвучие между Библията и ясновидското изследване.Създаване на мъжко-женския човек в шестия ден наСътворението. Шестият ден отговаря на Лемурийска-та епоха. Яхве и азовата природа на човека. Смисълътна „почивката” след Сътворението. Преходът към Ат-лантската епоха. Човекът слиза от духовния във физиче-ския свят последен, след всички други създания...

15,00 лв.

Лечебно-педагогически курс

Дванадесет лекции, изнесени в Дорнах от 25 юни до 7 юли 1924 пред лекари и лечебни педагози.От съдържанието:  - Душевната конституция и нагласа на възпитателя – Как да разглеждаме симптомите и субстанциалната същност на боледуването – Какво да правим при слабост на волята – Лечебна евритмия и говорни упражнения – Ритмичното повторение като елемент на терапията - Причините за епилепсията - Пример за лечение на хидроцефалия – Ранното разпознаване на клептомания – Хумор, подвижност и ентусиазъм като лечебно-педагогически предпоставки от страна на възпитателя - За албиносите, хороскопа и асцендента - Валдорфската педагогика при т.н. „абнормни деца“..

15,00 лв.

Теософия Теософия

Издателството предлага едно от основните съчинения на Рудолф Щайнер, което с право се смя та за истинско „въведение“ в система тичното изучаване на Антропософията. Вместо с „готови“ свръхсетивни откровения, читателят се запознава с логичните и мисловни предпоставки за само стоятелни проучвания в духовния свят.Читателят би могъл да приеме тази книга, ако е в състояние да допусне, че съвременното природопознание е напълно съвместимо с духовно-научното изследване.Рудолф Щайнер разглежда духовното развитие на човека и Космоса така безпристрастно, както съвременият учен наблюдава физическия свят.Авторът използва термина „теософия” в много по-широк смисъл, отколкото, използваният в англо-индийската теософия на Блаватска и Теософско общество. В средновековна Европа теософията беше част от философията и теологията.Подробно е описано цялостното човешко същество, като съставено от :          1. Физическо тяло          2.  Етерно тяло          3.  Сетивна душа           4. Разсъдъчна душа          5.  Дух-Себе          6.  Дух-Живот          7.  Човек-Дух..

12,00 лв.

Биодинамично земеделие

„През 1920 г. Рудолф Щайнер бе помолен да проведе курс за земеделци.Той прие при условие, че ще се съберат достатъчно участници, които са запознати с антропософията и нейните основни положения. Те би трябвало да са прочели поне двете книги „Теософия“ и „Въведение в тайната наука“. Освен това по професия би трябвало да са земеделци, т.е. да са способни да изпробват и приложат препоръките в практиката. Следователно при тези лекции не става дума за един алтернативен учебник по селско стопанство, а за възприемане на качествено ново познание, постигнато в резултат на духовно-научните изследвания на Рудолф Щайнер“,                                                                                                                                                         Волфганг Шауман..

13,00 лв.

Духовните, културноисторически и социални основи на Валдорфската педагогика

Цикъл от шест лекции изнесени в Дорнах от 9. до 17. Август 1919.Тези шест лекции, заедно с лекционните цикли, изнесени веднага след тях в Щутгарт от 21. Август 1919: „Общото човекознание като основа на педагогиката“, (Събр. Съч. 293) и „Възпитателното изкуство. Методика и дидактика“, Събр. Съч. 294 и 295, имат за цел да подготвят първите учители за Валдорфските училища в Германия.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:Първа лекция, Дорнах, 9. Август 1919. Историческите изисквания на съвремието. Противоположността между Изтока и Запада. Майя и идеология. Новият възглед за природата и неговата нереалност. Троичното устройство на социалния организъм като историческо изискване. Възпитанието на детето. Подражанието, авторитетът и любовта: тяхното място в духовното израстване на човека.Втора лекция, 10. Август 1919. Отзвуци от гръцката и римската душевна нагласа в нашето съвремие. Епохата на индустриализма. Как машините убиват човешката воля и за безсмислието на машините от гледната точка на ориенталците. За нарастващия брой на „проблематичните личности“. Херман Грим за картината на Микеланджело „Страшният съд“.Трета лекция, 11. Август 1919. За невъзможността да изграждаме социалния живот на бъдещето без да сме постигнали имагинативно мислене. Стока, труд, капитал и тяхното отношение към имагинацията, инспирацията и интуицията. За любовта, която човекът може да изпитва към своя труд. Безсмислената дефиниция на Карл Маркс за стоката като „кристализирана работна сила“.Четвърта лекция, 15. Август 1919. Възпитанието предполага правилно обучение на учителите. Защо материализмът представлява изкушение за цялото човечество. Антропософията като предпоставка за възпитание на учителското съсло- вие. Троичното устройство на човека: горен или нервно-сетивен човек, среден или ритмичен човек, и долен или двигателно-веществообменен човек. Сублимираният егоизъм на религиозните светогледи. Загадките на смъртта и загадките на раждането.Пета лекция, 16. Август 1919. Метаморфозите на човешката интелигентност. Египтяните разбират Космоса чрез своята интелигентност; гърците стигат само до разбирането на мъртвия свят. Днешната интелигентност и нейното влечение към злото. Двете категории: от една страна будни хора с подчертан интелект и с влечение към злото, и от друга страна спящи хора, които несъзнателно подтискат своя интелект. Меланхоличните деца.Шеста лекция,17. Август 1919. Преодоляването на егоизма. Значението на човешките физически тела за познанието на древните египтяни. Копнежът за опознаване на живия свят. Гьотеанизмът като културен импулс на нашето съвремие. Диференцираното разбиране на човешката природа в условията на Изтока, Запада и Средна Европа...

10,00 лв.