Търсене
0
Кошница

Медитативни разглеждания и насоки за задълбочаване на лечебното изкуство

  • Наличност В наличност
  • Автор РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • П-39
  • Продукта е разгледан: 898

  • 16,00 лв.

Сподели:

"Езотеричните факти не винаги могат да направят живота ни по-лесен, а в определен смисъл е точно обратното. Те са тук и да утежнят живота ни, да ни въведат в трудностите на схващането на света, на светоусещането, на човешкото усещане, като тогава, когато забележим тези трудности, да поемем точно противоположния път на този, който днес се поема в нашата цивилизация, а именно да поемем противоположния път на сегашния повърхностен път на развитието. Само когато разгледаме трудностите между външния свят и човека, можем да се задълбочим душевно."


                                                                                                                                                                                   Рудолф Щайнер


"Предразсъдък е, че ние мислим с главата. Това изобщо не е вярно. Ние мислим с краката и ръцете и това, което протича в ръцете и краката, главата го гледа и го приема в образите на мислите. Човекът никога не би открил... закона на ъгъла, ако не вървеше. Той нямаше никога да открие механичните закони за равновесието,ако не ги опознаваше чрез собствения си център на тежестта... Щом се стигне надолу до астралното тяло, което преработва всичко това в подсъзнанието, човекът изглежда необикновено мъдър, макар във физическия свят да е понякога много глупав, понеже всичко, което се развива като геометрия при вървенето, в себечувстването,ако мога да си послужа с парадокса, се знае в подсъзнанието и след това се вижда чрез мозъка."


                                                                                                                                                                                   Рудолф Щайнер


ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:

КОЛЕДЕН КУРС

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ , Дорнах, 2 януари 1924 г.
Илюзията на представения в определени граници човешки образ.
Физически ограниченият човек. Водният човек, в когото навлиза
етерното тяло на човека; въздушният човек, в когото действа ас-
тралното тяло; топлинният човек, който прониква човешката орга-
низация. Върху последния действа азът, докато върху останалата
организация действа топлинният човек, следователно азът действа
индиректно. Чрез това може да се получи правилно разглеждане
на отношението между душата и тялото, тъй като душевните из-
живявания действат върху топлинния етер и чрез него в органите.
Възможността за заболяване лежи в човешката организация.
Възможността за лекуване лежи в естествените процеси, които
могат да поемат процесите в човека: етерно, астрално тяло и аз.
Призоваване на по-висшите същности на човека за възстановява-
не на здравето. В природната наука трябва да се направят други
разглеждания, съответващи на живо-космическото – за пример
мравчената киселина и узряването на смокините, както и произ-
водството на пчелен мед. Необходимостта да се развие чувство
за наблюдение на природата също при микроскопирането. Да се
вземат под внимание нерелативните величини. Разглеждане на
истинския характер на пчелния кошер.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ , 3 януари 1924 г.
Характеристика на човешките същности. Азът и образът на Земята.
Азът и смъртта. Физическият организъм и храненето. Отноше-
нието между етерното тяло и астралното тяло, и склонността към
заболяване. Предпоставки за съзнателен душевен живот. Същност
на чувстването. Пораждане на заболяването. Възпаление и раз-
растване на тъканта, отоци, тумор. Болестта и душевният живот.
Черният дроб като сетивен орган за субстанциите на външния свят.
Сърцето – сетивен орган за вътрешния свят. Органите като същ-
ностна общност. Преценка на хранителните средства, изхождайки
от взаимовръзката между света и човешкия организъм.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ , 4 януари 1924 г.
Силите на земните вещества и периферните веществени сили
(космическите) се уравновесяват в отделните органови системи.
Разглеждане на главата от тази гледна точка, нейната безтег-
ловност и статично спокойствие. Космически и земни сили в
главата и останалия скелет; значението на калциевия карбонат и
фосфатния калций. Субстанциите като космически изграждащи
процеси и отношението им с космическата същност. Специално
разглеждане на силите, преодоляващи оловния процес. Значението
на магнезиевия процес, ритмични периоди, в които процесът има
друг смисъл. Антимонът и метаморфозите на въгления процес,
изследвани според космическите и етерните процеси на изграж-
дането в течение на времето.

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ , 5 януари 1924 г.
Екзотеричното знание и начинът на постигането му като основа
за езотерическата част на курса. Изграждане на човека. етерното
тяло и неговото отношение към зародиша, който се поражда чрез
наследствеността, неговото отношение към астралното тяло по
времето веднага след раждането. заложби за знанието. Значение
на вътрешното обучение и задълбочаване за искащия да лекува
лекар. Грижа за душевните сили чрез ритмично повторение на зна-
нието. Такова знание се илюстрира чрез растителния живот, като
екзотеричното и езотеричното знание се довеждат до правилната
им взаимовръзка.

ПЕТА ЛЕКЦИЯ , 6 януари 1924 г.
За промяната, която следва да настъпи в цялото схващане на
антропософското движение: «Езотерическият път е или труден
или никакъв.» Следващи описания на космическите сили въз ос-
нова на съотношенията на растителната същност към човешкия
организъм, особено на главата. Необходимост да се изживее това
знание. Връзката му с вътрешните морални импулси. Описание
на медитативните процеси. Воля за езотерично задълбочаване на
медицинското образование, както досега е правено в две области
– общата антропософия, евритмията и говорното формиране.
Описание на сформирането на медицинската секция.

ШЕСТ А ЛЕКЦИЯ , 7 януари 1924 г.
Познание чрез мисли – костна система; чрез имагинация – воден
човек, мускулна система. Познание чрез инспирация – вътрешни
органи. Познание чрез интуиция – топлинен човек, съответно
дейността на органите. Два вида топлина. Въздушно и светлин-
но състояние. Метаморфоза на светлината. Течността, свързана
с химизма. Земният елемент и животът. Медицинско мисловно
знание и терапевтичен елемент.

СЕДМА ЛЕКЦИЯ , 8 януари 1924 г.
Отговор на въпроса за лечебния магнетизъм. Отговор на въпроса
за отношението на сърцето спрямо матката. Отговор на въпроса
за влиянието на скъпоценните камъни върху отделните органи.
Отговор на въпроса за значението за умрелия на разлагането на
трупа. Отговор на въпроса за значението на аутопсията в опре-
делено време след смъртта. Отговор на въпроса за значението на
общността за лечебната сила на лекаря. Отговор на въпроса за
очната диагноза, графологията и т.н. За лекуването и знанието за
лекарствата. За същността на книгата «Философия на свободата»
и нейното значение за човешкото същество. Имагиниране и жи-
вот на мускулите; инспириране и живот на вътрешните органи.
Скициране на пътя на обучение, посочен от Рудолф Щайнер като
необходим за съответстваща на духа медицина. Значението на
същността на болестта за искащия да лекува лекар.

ОСМА ЛЕКЦИЯ , 9 януари 1924 г.
Ориентиране на лекаря според кармата, кармичната воля и лечеб-
ната воля. Въведение във водещото до излекуване разглеждане
на човешкия организъм като резултат от космически сили въз
основа на примера за сатурновите и лунните сили. Указания за
медитативното задълбочаване.

ВЕЛИКДЕНСКИ КУРС

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ , Дорнах, 21 април 1924 г.
Участниците в курса се призовават да поставят въпроси относно
появилите се трудности за ориентирането на лекаря към езоте-
рическия път на обучение. Отговори. Еманципация от външния
Космос на западния езотерически път. Указания за медитирането
и относно неговата същност. Представяне на инкарнационния
процес, пораждането на подходящото за Земята човешко тяло,
произход на наследствения поток и обяснения за това. Същност на
скарлатината и морбили. Значение на детската храна и майчиното
мляко. Значение на непосредственото съзерцание за медицинското
познание. Представянето му чрез примери. Постигане на земната
зрялост. Седмогодишните периоди като нови елементи, а не като
изкуствено знание. Въздействие на космичните изграждащи сили.
Медитиране върху растителната същност.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ , 22 април 1924 г.
За правилното медитиране и лекарската професия. Познаване на
болестите като познание на лечението. Знанието за лекуването
и волята за лекуване. Опознаване на етерното от скулпторната
дейност. Опознаване на астралността от музикалната дейност.
Новаторството на новоорентираните от страна на антропософията
лекари за едно ново медицинско обучение. Разглеждане на първич-
ните причини за болестта в биографията на пациента. Медитиране.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ , 23 април 1924 г.
Въведение в дадената във втора лекция медитация: формообразу-
ване, изграждане на човека от космически сили. Луна. Одушевява-
не на човека: космическо слънчево въздействие в обкръжението.
Одушевяване на човека чрез разграждащите сили на сатурновото
въздействие. Космическата силова природа на металите. Морал-
ността като излъчваща се от Космоса сила. Духовните истини
непрекъснато трябва да се изживяват медитативно. За кармичните
отношения на родените около смяната на столетието търсещи
духа души.

ЧЕТВЪ РТА ЛЕКЦИЯ , 24 април 1924 г.
Възникването на медицинския мироглед на 19-ти и 20-ти век,
разглеждано в неговите кармични взаимовръзки. Християнство
и арабизъм. Указания за една медитация за лечители: космична-
та троичност Сатурн, Слънце и Луна, действащи в здравото и в
болното човешко същество. Указания за съзирането на кармичните
отношения при болните: воля за лекуване, християнизиране на
медицината чрез това, че човек осъзнава космичната същност
в човека, както и същността на болестта и здравето. Мисловно
съдействие от страна на сърцето, жезълът на Меркурий. Лекарят
следва да се застъпи за възможността на кармата да действа в
съвременната култура.

ПЕТА ЛЕКЦИЯ , 25 април 1924 г.
За характера на човешките същности и техните взаимни отноше-
ния. Общата причина за разболяването, разбиране на определено
въздействие на лекарствата. Различните отношения при физи-
ческите и духовните заболявания, темпераменти. Въвеждащи
правила за медитиране и усвояване на имагинативното съзнание.
Същото за усвояване на инспиративното съзнание. Чувстване в
знанието, чувстване в познанието. Конкретизиране на младежкото
движение с помощта на стремящата се в смисъла на предхожда-
щите изказвания. Постепенното лекуване на наследствените сили
чрез възпитанието. Отношение на лекаря към пациента. Призив
за вътрешна връзка с Гьотеанума, който си е поставил за цел една
определена задача.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЪРВО ЦИРКУЛЯРНО ПИС МО, 11 март 1924 г.
Издадено от медицинската секция на Свободната висша школа за
духовна наука към Гьотеанума за антропософски лекари и студенти
по медицина.

ВЕЧЕРНА СРЕЩА, 24 април 1924 г.
Отношението на течното към твърдото в изграждането на органич-
ното. Образно формиране от разширение (космично въздействие)
и инвагинация, вдлъбване (земно въздействие). Терапевтично
значимият фантом на органите в течния човек. Пластическият
принцип за разбирането на течното, музикалният принцип за
разбирането на въздушното. Слушане на себе си при говоренето.
Изучаване на азовата организация.

Медитация за антропософските лекари, есента 1923 г.

Информация за книгата
Събр. съч. GA 316
Автор Рудолф Щайнер
Категория лекции
Издателство Издателско ателие Аб
Език български
Преводач Нели Спиридонова-Хорински
ISBN 9786192280260
Издание първо издание, 2018
Формат меки корици, 242 страници

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Най-разглеждани

Тайната на четирите темперамента

Издателството предлага второто българско издание на този лекционен цикъл като напомня, че необоходимо условие за разбиране на текста и за езотерична работа с него е поне предварителното проучване на "Въведение в Тайната наука".В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:* Тайната на четирите темперамента;* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;* Лекция върху педагогиката по време на "Френския курс" в Гьотеанума, 16.09.1922;* Педагогика и изкуство;* Педагогика и морал;* Лекции върху възпитанието;* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм. ..

10,00 лв.

От Исус към Христос

10 лекции, изнесени в Карлсруе от 4 до 14 октомври 1911 г.От съдържанието: Окултна характеристика на йезуитизма – Екстремно усилване на Исусовия принцип – Идеята за прераждането в книгата на Лесинг „Възпитанието на човешкия род“ – Реинкарнация и карма от антропософска гледна точка – Аполоний от Тиана – Блез Паскал и Владимир Соловьов – Радикалната промяна в общочовешката еволюция през следващите 3000 години – Вярата ще бъде заменена от непосредственото виждане на етерния Христос – Фантомът на физическото тяло и неговото разрушение: грехопадението – Двете деца Исус – Заратустра и Соломоновият Исус – Екзотеричният път към Христос: Тайната вечеря и Евангелията; езотеричният път към Христос: Причастието в Духа и силата на медитацията..

14,00 лв.

Духовните същества в небесните тела и природните царства

"Когато развием съчувствие, любов или симпатия към друга човешка душа, изживяваме в себе си според способностите си не това, което ни засяга – защото това не би било изживяването на съчувствие и любов, – а преживяваме радостите, страданията, болките и удоволствията на другата душа. В момента, в който, изпълнени със състрадание, съумеем да бъдем погълнати от душата на друг човек – едно непредубедено наблюдение може да ни научи на това, –  ние действително живеем извън обикновеното си съзнание, потапяме се вътре в другата душа. Тук пред душата ни застава една дълбока тайна на живота. Тя е толкова по-дълбока, ако при това преминаване в другия, чувствата ни са от морално естество, не се замайваме и съзнанието ни не изчезва. Показател за моралността на даден човек е доколко той е в състояние да запази напълно съзнанието си, когато изживява не собствените си мъки и радости, а страданията и радостите на някоя чужда душа."                                                                                                                                  Рудолф ЩайнерДуховните същества в небесните тела и природните царстваОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Хелзинки, 3 април 1912 г.Пътят към виждане на елементарните същества в етерното тяло наЗемята: синьото на небето, зеленото на растителната покривка, бялотона снежната покривка събуждат морални усещания: благочестието,разбирането за веществото. По тона и неговата октава преживявамехармонията на желанията и разума. Зад металния елемент окултниятпоглед открива същества с добре очертани форми: елементарнитесъщества на Земята. Във валящия дъжд и във вдигащите се мъгливинаги има преобразуващи се същества: елементарните същества наводата. Те изваждат от Земята растенията през пролетта.ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 4 април 1912 г. Елементарните същества на въздуха се появяват, проблясващисветкавично. Те живеят в увяхването и умирането, грижат се заузряването. Елементарните същества на огъня са пазителите накълновете. Астралното тяло на Земята се преживява от спящия човек.В него живеят духове на циклите на времената, които предизвикватсмяната на сезоните. Те въртят Земята около нейната ос и така пораждатденя и нощта. Човекът не трябва да губи паметта и съвестта си приокултното си развитие. Тогава той може да се събуди в своя аз и дагледа Слънцето също и нощем в неговия ход. Светът на природнитедухове се изразява в природните сили, този на духовете на циклите навремената – в природните закони, а на планетарния дух – в смисъла наприродата.ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 5 април 1912 г. Човекът води вътрешен живот. Ангелите живеят в абсолютната истина:това, което възприемат, е откровение на вътрешната им природа въввъншния свят. Вместо вътрешния си живот те преживяват изпълванес дух. Те са водачите на отделните хора, водачи на народите саархангелите, а на епохите – архаите; техни потомци са природнитедухове на Земята, тези на архангелите – природните духове на водата,а на ангелите – тези на въздуха. Ако човекът върши дела на любов,той става по-богат, а не по-беден. Това е представено в образа начаша с вода, която, когато се изпразва, става все по-пълна. Обучениеза превъзмогване на обикновения вътрешен живот. За това служиматематиката.ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 6 април 1912 г. На първата степен на ясновидството човекът използва астралното ситяло. Това, което възприема в него, после може да си го спомни. Навтората степен – етерното си тяло. Тогава той внася ясновидството вобикновеното състояние на съзнанието си и разпознава съществатаот втората йерархия: властите, силите, господствата. Той се чувствапотопен в другите същества – в обикновеното съзнание на товаприличат състраданието и любовта. При съществата от вторатайерархия откровението на тяхното същество остава назад като нещосамостоятелно, а във вътрешността им се възбужда живот, който севъзприема като духовно звучене, като музика на сферите. Властитепридават формата на всичко живо; в смяната на формите се изразяватсилите. В гледането на физиономията, а после и на формите на листотои цвета човекът разпознава господствата. Съществата от вторатайерархия имат за потомци груповите души на растенията и животните.ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 7 април 1912 г.На третата степен на ясновидството ставаме едно с наблюдаванотосъщество. Тогава възприемаме съществата от първата йерархия:престолите, херувимите и серафимите. Те отделят изцяло свояотпечатък от себе си: техният вътрешен живот представлявасъздаването на други същества. Техни потомци са духовете на циклитена времената. Висшите същества имат власти като най-нисшата сисъставна част, след това сили, господства, престоли, херувими исерафими. Те гледат нагоре към триединството: Баща, Син, Светидух. Външната форма на един дух на формата е планетата; зад негоса духовете на движението, на мъдростта, на волята, херувимите исерафимите. В атмосферните явления действат силите; съзнанието напланетата са господствата; престолите регулират неговото движение впространството; херувимите привеждат тези движения в унисон еднос друго, а серафимите регулират хармонията на отделните планетарнисистеми една с друга. Най-горната троичност управлява в мировотопространство в отделните планетарни системи като обвивки.ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 8 април 1912 г. Луциферическите духове имат стремежа да развият самостоятеленвътрешен живот. Така те се превръщат в духове на неистината.Вместо да се изпълнят с висшите йерархии, те се отцепват от тях.Една планета представлява това, което изпълва с етерна субстанцияцялото пространство, ограничено от нейната привидно елипсовиднатраектория. Духовете на формата, които владеят етерната сфера нададена планета, действат от Слънцето. Срещу това отвън навътредействат луциферическите духове на властите и по този начинсе получава едно вгъване: физическата планета – нашата Земя –представлява в действителност дупка в мировото пространство.Счупената форма е материя. Серафимите и херувимите са носители насветлината от Слънцето. На тях им противодействат луциферическитедухове и отхвърлят светлината обратно. Това е изложил първоЗаратустра, който нарича духа на Слънцето Ахура Мазда, а бунтовнитедухове на мрака – Ангра Майню.СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 10 април 1912 г.Духовните същества от серафимите до духовете на мъдросттауправляват развитието на Слънцето, на неподвижните звезди. Додуховете на формата стига сферата на влияние на планетите, а доархангелите – тази на Луната. Астралното тяло прониква мозъка идалака, етерното тяло – черния дроб, а азът – кръвоносната система.Луните представляват трупа на планетарната система, планетите – наживото физическо тяло, като животните на Земята. Неподвижнатазвезда, Слънцето, окултно прави впечатлението като етерните телана растенията: в нея е етерното тяло на планетарната система, коетостига до най-външния ѝ край. В духовните същества на планетитеимаме и астралното тяло. Вредните сили на луциферическите съществасе събират от кометата, която възниква наново най-вече едва принавлизането си в планетарната система и после отново изчезва, докатоотново поема на път извън измерението на пространството. В кометатадействат серафимите и херувимите.ОСМА ЛЕКЦИЯ, 11 април 1912 г. Развиващият се окултно трябва да се научи да гледа на света по начинана възприемане на ангелите. Той не вижда нищо от физическите тела,но все още има спомен за небесните тела. Те се представят като нещоминало. Наблюдавайки Луната, той бива пренесен в прадревнотолунно състояние. Тя се е превърнала в Земя, благодарение на работатана властите. Ако ясновиждащият поглед се насочи към планетите,той възприема и един споменен образ. Ако човекът изпитва самосъчувствие и любов, тогава физическото Слънце изчезва. Човекътго е виждал в египетските мистерии в среднощ: той се връща назадв прадревното слънчево състояние на Земята. Съкровището нанибелунгите представлява в действителност един талисман от злато.Човекът има аз във физическия свят, груповият аз на животните е наастралния план, този на растенията – в девакана, а на минералите –във висшия девакан. При показването на растенията през пролеттаастралното тяло на растенията в астралния свят усеща заспиване, апри увяхването им през есента – събуждане. Ако човек троши камъни,астралното тяло на минералите усеща доволство в девакана. Ако тойизтръгва растението с неговия корен, астралното тяло на растениетоизпитва болка в астралния свят.ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 13 април 1912 г. Разумът е деен и в животинското царство: осите произвеждат хартия. Отшестата до седмата планета груповите азове на животните въздействатвърху главните видове на животинското царство. Модифицирайкиго, в него действат 12-те зодиакални знака. Тези групови азове сапотомци на силите, дали астралното тяло на човека на старата Луна.Съответстващите им луциферически духове специфицират от планетитечовешкия род на основни раси. Силите инспирират от планетитеголемите културни импулси, например от окултния Меркурий – този набудизма. Поради това Е. П. Блаватска казва: Буда = Меркурий. Върхуастралното тяло на растенията от планетите въздействат потомците насилите. Те пораждат спираловидните листни разклонения. В посокатана стеблата на растенията груповите азове на растенията действат отСлънцето. Те са потомци на господствата. Духовете на циклите навремената свързват спиралния принцип на движение с принципа встеблото: спиралния принцип чак до разположените кръгообразнотичинки и действащия в стеблото принцип, който стига чак до плодника.По време на прадревното Слънчево състояние господствата са далина човека етерното му тяло. Сега те действат надолу от Слънцето въввертикала на растението. Седмината риши са дали спомените отновона седемте големи култури на Атлантида, но над това за тях се намираВишвакарман. Заратустра нарича този дух на мъдростта Ахура Мазда,египтяните – Озирис, който е убит от Тифон и който среща човека едваслед смъртта. През четвъртия следатлантски културен период Христосбива непосредствено инспириран в продължение на три години оттози слънчев дух на мъдростта. Той е духът на единението на земнатакултура – Западът приема Христовия импулс от Изтока.ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 14 април 1912 г. Кристалните форми на минералното царство се обясняват с начинана въздействие на духовете на формата или техните потомци.Етерният елемент струи от силите надолу от планетите и създавасвоите субстанции: от Сатурн – оловото, от Юпитер – калая, от Марс– желязото, от окултната Венера – медта, а от окултния Меркурий– живака. Астралният елемент на минерала идва от господстватаили техните потомци на Слънцето. Луциферическите духове намъдростта струят от Слънцето от етерния елемент върху Земята исъздават златото, а равновесието отново се установява чрез етернитепотоци от Луната, които създават среброто. Духовете на мъдросттаживеят в неподвижните звезди. Тяхната физическа светлина идва отлуциферическите духове на мъдростта. Груповият аз на минералитедейства от извън планетарната система чрез престолите или технитепотомци. Ако станат луциферически, те се проявяват в метеоритеи кометите. При преминаването им през планетарната система теприсъединяват към себе си минерален елемент, който произлизасъщо и от престолите. Сатурн по-рано е показвал опашка, коятопо-късно се е скъсила в затворения му пръстен. Той представлявасъщото като опашка на комета. Уран и Нептун са планети, които садолетели много по-късно. От луциферически същества на степента напрестолите кометата придобива минерално естество. Властите създаватпървоначално груповия аз на хората, който после се диференцира отдругите същества от различните йерархии – Яхве е отражението наХристос от Луната. Също и за Е. П. Блаватска Яхве представлява луненбог, а Луцифер е негов противник. Христос е истинският Луцифер.Такива разглеждания на небесните светове трябва да се превърнат вморален извор на сила, който да въдворява хармония и мир на Земята.Окултизмът и инициацията , публична лекцияХелзинки, 12 април 1912 г. Живот след смъртта, прераждане и съдба. Познаваме само това, в чиетосъздаване можем да вземем участие. Нашият дневен живот представлявапроцес на унищожение, който отново се изравнява творчески презнощта. Състраданието и любовта ни позволяват да проникнем в нещочуждо, а отвътре ни говори съвестта от един по-висш свят. Обучениеточрез медитация и концентрация за постигане на висши познания водиотначало до преживяване на образи, които човекът сам е създал. Потози начин той взема участие в един творчески процес. Инспирациятае по-висше състояние. В по-ранни епохи обучението е ставало подръководството на гуруто, който в настоящето трябва да се замени отенергичното волево решение на самия човек. Културата на настоящетоне търпи вече позоваването на адепти. Е. П. Блаватска все още сепозовава на гурута...

16,00 лв.

Как човечеството отново да намери Христос Как човечеството отново да намери Христос

Осем лекции, изнесени в Дорнах и Базел от 22 декември 1918 до 1 януари 1919 г.Този лекционен цикъл е изнесен в една мъчителна епоха от историята на Европа и света. Първата световна война току-що е приключила. През тази първа следвоенна Коледа на 1918, въпреки незарастналите рани, мизерията и глада, животът като че ли отново си поема дъх, възприемателната способност на хората нараства, сърцата се отварят към бъдещето, и това – наред с много други фактори – позволява на Рудолф Щайнер да насочи духовно-научните се изследвания към една област, в която той навлиза за пръв път...

12,00 лв.

Азът и неговият двойник

Професор д-р мед. Олаф Кооб (1943), дейност като училищен лекар във Фрайбург и Ванне-Айкел Германия; международна лекторска и семинарна дейност, свързана с антропософията; дългогодишна практика в специализираната клиника за болни с наркотична зависимост в Салем-Оберстенвайлер; изследователска работа върху социалните причини за употреба на наркотици и последващите заболявания; международен консултант по въпросите на наркотиците; преподавател по медицина във Висшето специално училище и арт терапия в Отерсберг/Бремен; лекарски кабинет в Берлин; лекар в Лечебно-педагогически терапевтикум в Берлин.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:Тайната на двойственосттаЗа онези, които тръгнаха по света да научат що е страх Пияницата и Берлинските камбани Мотиви за двойника в литературата Двойници и сенки Сенките на съдбата Уилям Уилсън и митът за Каин и Авел Физическият двойник Органите като входни врати за демонични сили Азът и демоните Демонизиране на 20. столетие. Хитлер Сянката на любовта Проблемът на мъжката и женската същност Сянката на народите «О, двойнико! О, бледи спътнико!» Взаимоотношения между конституциятана аза и ландшафта Гьоте като прототип на модерния човек За ежедневната психология на злото Душевна работа..

15,00 лв.

Еволюцията от гледна точка на истината

От съдържанието: Духовете на волята: бушуващ океан от смелост – Ужасът пред свръхсетивния свят – Защо Хегеловата философия е непосилна за човека – Двата полюса на душевния живот: безкористното себезаличаване пред висшите светове и апотеозът на своеволието – Христос като космически екстракт на милостта и състраданието – Резигнацията като противоположност на волята – Резигнацията на Боговете като причина за изоставането на Луциферическите същества – За връзките между човешката свобода и злото – Хайнрих фон Клайст и предишните планетарни въплъщения на Земята..

7,00 лв.

Апокалипсисът на Йоан

В увода си към първото издание на книгата през 1945 г. Мари Щайнер пише : „В продължение на доста време, въпреки многото молби, издателите отказваха да публикуват тези лекции под формата на книжно издание, понеже слушателите от 1908 г. не биха приели съкращенията, които стенографът беше принуден да прави. Така те щяха да бъдат лишени от разтърсващото изживяване: възпламеняващото слово, изречено в огъня на духа. Сега, след много години, тази подробност не изглежда толкова смущаваща и обективното величие на казаното изпъква все повече и повече."..

14,00 лв.

Въведение в тайната наука

Основно съчинение на Рудолф Щайнер, публикувано за пръв път през 1910 г. като един вид продължение на „Теософия“ (Събр. съч. 9) и „Как се постигат познания за висшите светове“ (Събр. съч. 10). Представлява най-всеобхватното изложение в творчеството на автора, който проследява възникването и еволюцията на човека в един сам по себе си подвижен и развиващ се Космос. Характерно за описанията е, че те са постигнати в едно състояние на съзнанието, което – без да губи своята яснота, познавателна сила и логическа последователност на мисленето – фактически е преодоляло своята зависимост от физическия човешки мозък...

18,00 лв.

Индивидуални духовни същества и тяхното въздействие в душата на човека

„Съвременните хора, които възприемат представи тук, във физическия свят, идващи предимно от сетивния свят или спечелени само с опиращия се на сетивния свят разум, който не иска да знае за нищо друго освен за сетивния свят, след смъртта си са привързани към околна среда, оставаща в земната, физическата област, където човекът се намира през времето между раждането и смъртта. Така чрез такива хора, които след смъртта остават още дълго време привързани към земнофизическия свят поради начина си на живот във физическото тяло, се създават разрушителни сили в този физически свят...В бъдеще обаче физическата Земя ще стане труп и хората биха застанали пред ужасната перспектива да се осъдят като души да обитават един труп, ако не се решат да се вживеят в духовния свят, да се вкоренят в духовния свят.И ако не усвоим духовни понятия, това е именно най-доброто средство отвъд да нямаме светлина. Но когато човек няма светлина, се движи извън сферата, която би трябвало да осветява, връща се обратно към Земята и като мъртъв броди като разрушителен център по Земята, най-многото от време на време може да бъде използван от някой черен магьосник, за да му доставя инспирации за някакви особени процедури и за разрушителна дейност на Земята...Така чрез духовните идеи и понятия ние си изработваме мъдростта, от която се нуждаем, за да имаме светлина отвъд, иначе всичко там ще бъде тъмно. Защото това, което тук е усвоено като мъдрост, отвъд е светлина, духовна светлина. Мъдростта е духовна светлина. Да, за да не бъде мрачно отвъд, се нуждаем от мъдрост.“                                                                                                                    Рудолф ЩайнерОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:Познание за свръхсетивното и загадките на човешката душаПублична лекция в Санкт Гален, 15 ноември 1917 г.Тайната на двойника. Географска медицинаСанкт Гален, 16 ноември 1917 г.ЗАД КУЛИСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ СЪБИТИЯПърва лекция, Цюрих, 6 ноември 1917 г. Втора лекция, Цюрих, 13 ноември 1917 г. ДВЕ ЛЕКЦИИ ЗА ПСИХОАНАЛИЗАТАИНДИВИДУАЛНИ ДУХОВНИ СЪЩЕСТВАИ ЕДИННАТА ОСНОВА НА СВЕТА..

14,00 лв.

Човешката и космическата мисъл

От съдържанието: Преход от абстрактното към образното мислене като преход от Духовете на формата към Духовете на движението – Възможността за разглеждане на света от 12 различни гледни точки чрез 12 равноправни мирогледи – Отношението на седемте мирогледни нагласи към към дванадесетте мирогледи – Мястото на човека в духовния Космос от гледна точка на спиритуалната астрология...

8,00 лв.