Търсене
0
Кошница

Регламент за личните данни (GDPR)

Добре дошли на https://rudolfsteiner.bg/!
Политика за защита на лични данни
1. "Антропософско Издателство - Димо Радев Даскалов" ЕООД предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта rudolfsteiner.bg от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при създаване на профил на rudolfsteiner.bg и в полетата на формуляра за он-лайн поръчка на rudolfsteiner.bg, "Антропософско Издателство - Димо Радев Даскалов" ЕООД ясно маркира задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и резултатът от отказ за тяхното попълване и предоставяне. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки, които дават възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. Впоследствие, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност, чрез редакция на настройките, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
3. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, "Антропософско Издателство - Димо Радев Даскалов" ЕООД има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.
4. "Антропософско Издателство - Димо Радев Даскалов" ЕООД събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани от "Антропософско Издателство - Димо Радев Даскалов" ЕООД за анализ и подобрение ефективността и работата на rudolfsteiner.bg; за управление на създадените он-лайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за защитена обработка на плащания през криптирана линия; за комуникация с Потребителите относно он-лайн поръчки и продукти. "Антропософско Издателство - Димо Радев Даскалов" ЕООД съхранява личните данни за период от 5 години.
5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта rudolfsteiner.bg.
6. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в rudolfsteiner.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, да бъдат използвани и разпространявани от "Антропософско Издателство - Димо Радев Даскалов" ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на Потребителя в rudolfsteiner.bg (създавани поръчки, харесвани книги, задавани въпроси, коментари и др.) и информацията за он-лайн поръчките му (брой, цена, конкретни заглавия, обща сума) винаги могат да бъдат използвани от "Антропософско Издателство - Димо Радев Даскалов" ЕООД за целите на директния маркетинг, когато това не противоречи на действащото българско законодателство.
7. "Антропософско Издателство - Димо Радев Даскалов" ЕООД се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;
- други, посочени в закона случаи.
8. С регистрацията си в rudolfsteiner.bg Потребителят разрешава в потребителските му профили в rudolfsteiner.bg, Facebook, Google+ или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от "Антропософско Издателство - Димо Радев Даскалов" ЕООД.
9. При създаване на он-лайн поръчка "Антропософско Издателство - Димо Радев Даскалов" ЕООД обработва лични данни на Потребителя, необходими за изпълнение на създадената от Потребителя он-лайн поръчка – имена, тел.номер, адрес, е-mail и ЕГН /при изискана от потребителя фактура на физическо лице/.
Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената он-лайн поръчка. Такива лични данни са: имена, адрес, тел.номер.
Конфиденциалност на комуникацията
Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от "Антропософско Издателство - Димо Радев Даскалов" ЕООД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта rudolfsteiner.bg.
Право на възражение
Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от "Антропософско Издателство - Димо Радев Даскалов" ЕООД. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от "Антропософско Издателство - Димо Радев Даскалов" ЕООД, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на daskalov@rudolfsteiner.bg.