Търсене
0
Кошница
Ново
Изтокът в светлината на Запада

Лекциите са изнесени от 23 до 31 Август 1909 в Мюнхен и са свързани с представянето на мистерийната драма "Децата на Луцифер" от Едуард Шуре. След ретроспективния поглед към първите седем години от духовно-научната работа в Германия Рудолф Щайнер пристъпва към основната тема: новите съотношения между физическото и етерното тяло на човека, произлизащи от кръстосването на "двата пътя" - този на Христос и този на Луцифер. Подробно са описани основните разлики между Христос и Бодисатвите. Към цикъла е включено и Слово по повод на 160-та годишнина от рождението на Гьоте...

15,00 лв.

Ново
Мисията на новото духовно откровение

Един принцип на това познание ще бъде, че щастието на отделния човек никога няма да може да се постигне за сметка на нещастието на другия. В бъдеще личностното ще бъде пренесено в надличностното и егоистичното в надегоистичното, в това, което свързва хората. Постепенно човекът няма да иска да бъде щастлив, ако другите не са щастливи в същата степен. Тази душевна нагласа, чиято противоположност съществува днес в практическия живот, се подготвя. Има само една възможност да се създаде тази нагласа и това е познанието за истинската сърцевина на човешката същност и нейните съставни части, както ни се показва от науката за духа. Трябва да познаваме човека, ако искаме да бъдем хора.Трябва животът ни в ежедневието да се насочва от принципа, че щастието на отделния човек не може да бъде постигнато върху нещастието на друг човек. Ако човекът не желае да разбере това, той засилва упадъчното, опустошаващото развитие и вживотиняването на човечеството. Днес ние като хора следва да вземем решението да желаем или не науката за духа, което означава да желаем или прогреса, или упадъка на човечеството. Това трябва да го чувстваме при всичко, което вършим в отделния случай, трябва да чувстваме, че чрез нашата карма сме поставени като нова субстанция в развитието на човечеството, като тези, които трябва да употребят своите сили като елементарни сили, които чрез работа трябва да се издигнат нагоре. Ако чувстваме така, в нас теософията (антропософията) ще се превърне в практическо усещане, в практическо чувстване и в сърцето си ще осъзнаем това, което всъщност вършим, когато извършваме привидно най-незначителната дейност, която вършим в такива антропософски клонове. Не като хоби, като приумица на отделния човек, а с разбирането на най-дълбоките нужди на една зазоряваща се епоха.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТОРАЗЛИЧНИТЕ ЕПОХИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЧОВЕШКИТЕ СЪСТАВНИ СЪЩНОСТИ, Манхайм, 5 януари 1911 г. Овътрешняване на душевните сили в периода между Августин и Калвин. Обръщането на душевните сили навън в природонаучната епоха, след която следва една духовна култура. Парацелз като пример за необходимостта във всяка епоха светът да се обхваща наново. Религията, науката и социалният живот трябва да се променят съответно на промяната от епоха на епоха на човешките съставни същности. Необходимият в нашата епоха преход от личното към надличното се вижда в упадачното течение на откъсването на паричния оборот от личността и при възходящото течение в обръщането на личността към инспириращите сили. Съвременна вяра в авторитета и призрачен страх. Свързването на религията с догмата. Неразбраният Аристотел. Науката за духа става водач към религиозното изживяване, към духовното изграждане на науката и новата жизнена практика. Теософията и антропософията. Един израз на Фихте.ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МОРАЛНИТЕ КАЧЕСТВА ВЪРХУ КАРМАТА, Висбаден, 7 януари 1911 г. Потвърждение на учението за кармата в ежедневния живот. Завистта се поражда от луциферичната същност, а лъжата от ариманичното влияние. Потиснатата завист в следващата инкарнация се превръща в мания за критикуване, потиснатата лъжливост – в плахост, стеснителност. В следващия живот последиците се изразяват в телесни недостатъци. Удивлението е функция на астралното тяло. Правилната душевна нагласа на възпитателя. Причини за продължителната младост и ранната старост. Приказката за щъркела е картина на една реалност.ЗА ВЪТРЕШНОСТТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША И НЕЙНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СВЕТА, Франкфурт, 8 януари 1911 г.Сетивно-чувстващата душа е посредник на външните впечатления от възприятията. В разсъдъчно-чувстващата душа се разгръща азът. Откъсване от света чрез съзнателната душа. Раздвояване между мнението и афекта. Намеса на ангелите на границата между съзнателната и разсъдъчно-чувстващата душа, на архангелите между разсъдъчно-чувстващата и сетивно-чувстващата душа. Където влизаме в отношения с обкръжението, сме прониквани от духовете на личността (архаи). Луциферичните същества се противопоставят на ангелите, ариманичните на архангелите. Без противодействащите сили човекът не би могъл да развие свободата си. След съзнателната душа следва също и разсъдъчно-чувстващата и сетивно-чувстващата душа да узреят за свободата. Моралната отговорност на членовете на едно духовно движение.ОТНОШЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ СЪСТАВНИ СЪЩНОСТИ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ЗА ЖИЗНЕНИЯ ПЪТ НА БОЖИЯ СИН И ЧОВЕШКИЯ СИН, Мюнхен, 11 февруари 1911 г.Хлабавата връзка на етерното и астралното тяло с физическото тяло през египетската епоха прави възможно вливането на силите на по-висшите същества. Външността на човека е била отпечатък на душата му. Съзвучие между красотата на душата и тялото през гръцката епоха. В бъдеще човекът трябва съзнателно да извлече сили от духовността. Промяна на детския образ. Изкуството на гърците и изкуството на бъдещето. Необходимост от приемането на духовни идеи. Работата на аза върху обвивките в първите години от живота. Мъдростта на детската душа в праиндийската епоха. Духовно-душевният човек от първите три години на живота е божият син, носителят на азовото съзнание е човешкият син. Разпадането на Земята отговаря на изсъхването на физическото човешко тяло. «Лицето на Земята» от Едуард Суез.МЪДРОСТ, БЛАГОЧЕСТИВОСТ И СИГУРНОСТ В ЖИВОТА, Базел, 23 февруари 1911 г. С теоретичното усвояване на духовнонаучните истини не е постигнато още нищо. Смисълът е човекът да премине през последователните културни епохи, отношения на числата и духовните закономерности. Периодите на живота според Вилхелм Флийз. Смърт и ново раждане. Търпението и равновесието са предусловията за духовното развитие. На мястото на угасването на древната мъдрост трябва да настъпи проникнатото с Христовия импулс духовно познание. Настроението в представянето на планетните периоди във «Въведение в тайната наука». Фихте за връзката на човека с вечността. Проникването на астралното тяло с мъдрост, на етерното тяло с набожност, на физическото тяло със сигурност в живота и значението му за земната еволюция.РАБОТАТА НА АЗА ВЪРХУ ДЕТЕТО. ПРИНОС ЗА РАЗБИРАНЕТО НА ХРИСТОВАТА СЪЩНОСТ, Цюрих, 25 февруари 1911 г.В първите три години от живота азът извайва мозъка под ръководството на по-висшите същества. С осъзнаването на аза угасва връзката му с духовния свят. Двойнствеността на божия син и човешкия син. Формата на черепа като резултат от предишни инкарнации. Оживяване на силите на божия син в по-късна възраст. Лекуване чрез полагане на ръка. Връзката между божия син в човека и Христовото събитие. Дълбокият смисъл на библейския език. Три разлики между човека и животното. В личността на Йоан Кръстител като предтеча на Христос Исус е живяло едно ангелско същество. Земята като тяло на човечеството.ЗА ВЛИВАНЕТО НА ДУХОВНИ ПОЗНАНИЯ В ЖИВОТА, Сант Гален, 26 февруари 1911 г. Разболяващи следствия от неоправдани морални действия. Идеалите действат оздравяващо върху астралното тяло. Неадекватността на популярни произведения за душевното здраве. Преодоляването на материализма в отношението към живота чрез изпълнената с духовни истини душа. Връзката на човека с обкръжението чрез етерното излъчване на ръцете. Етерната функция на щитовидната жлеза. Връзката на аза с обкражението чрез тъгата и радостта. Проникнатата с Христовия импулс наука за духа създава сигурност в живота.ОСИАН И ФИНГАЛОВАТА ПЕЩЕРА, Берлин, 3 март 1911 г. Фингаловата пещера е създаден от природата храм. Възраждане на напевите на Осиан чрез Макферсон и тяхното влияние върху духовна Европа. Сърцевината на келтската народност в древния Ерин. В песните на бардите са оживели елементарни страсти заедно със силата на древното ясновидство. Битката на Фингай. Смелите борбени действия са били подготовка за действията на духовния живот.Приветствие след едно изпълнение на «Фингаловата увертюра» от Менделсон.ЗНАЧЕНИЕТО НА ДУХОВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА МОРАЛНОТО ДЕЙСТВИЕ, Билефелд, 6 март 1911 г.Чрез неморални действия човекът уврежда не само себе си, но и човечеството като цяло. Разбирането на принадлежността на човека към земния организъм е изключителен морален импулс. С надмощието на материалистическото съзнание расте антипатията към моралните проповеди. Христос като праобраз на човека. Физически следствия от неморалността и съпротивата на Юпитер срещу Христос. От праведната мъдрост се излъчва моралност.АФОРИЗМИ ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ТЕОСОФИЯТА И ФИЛОСОФИЯТАДопълнително разглеждане на лекциите от «Окултна физиология», Прага, 28 март 1911 г. Необходимост от точни философски формулировки. Докато днешната философия се изразява с абстрактни понятия, теософията изгражда мост между духовността и реалността. Понятията, образувани въз основа на външните възприятия, в областта на понятията трябва да се срещнат със спечелените от духовните надсетивни възприятия понятия. Отношението на съдържанието на съзнанието към реалността. Азът е по-обхватен от сферата на субективността. Изразът, че не може да се премине от транссубективното към субективното, има само ограничено значение. Маскираният материализъм в конвенционалната теория на познанието. Задължението спрямо познанието.ПЪРВОРОДНИЯТ ГРЯХ И МИЛОСТТА, Мюнхен, 3 май 1911 г. Почти всички традиционни религии са изгубили правдивата си дълбочина. Човекът се е поддал на луциферическото изкушение от момента на навлизането на аза. Чрез виновността на астралното тяло той изпада все по-дълбоко в последвалото азово развитие. Продължаващо въздействие на луциферичното влияние в наследствеността. Допуснатият от световния порядък първороден грях оставя човека да слезе от духовните висини във физическо-материалното битие, за да може да се развие до едно свободно същество. Личността, в която, от една страна, живеят астралните импулси, а от друга – абстрактните идеи, трябва отново да се насочи към духовността, където ще бъде изпълнена от една възвишена личностна същност, от Христовия импулс. Така милостта ще стане еквивалент на първородния грях.МИСИЯТА НА НОВОТО ДУХОВНО ОТКРОВЕНИЕВстъпителни думи към цикъла «Духовното ръководство на човека и човечеството», Копенхаген, 5 юни 1911 г.Копнежът за истинско самопознание. Знакът на Розенкройц. Истинска и погрешна толерантност. Знанието за прераждането и кармата в жизнените събития. За смисъла на повтарящия се земен живот. Чистото интелектуално познание трябва да бъде заменено от духовното разбиране. Христовото събитие като единствен главен възлов момент на еволюцията. Опасността от заблудите и победоносната сила на истината.ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ, Виена, 14 юни 1911 г.Сократ смята добродетелта за постижима. Земното минало и миналото на човечеството в неговата троичност. Азът е настоящето на човека. Бъдещето на човека. Трите основни душевни сили отговарят на троичността вяра, надежда и любов. Човекът остава свързан със своите дела. Идеята на повтарящия се земен живот в произведението на Лесинг «Възпитанието на човешкия род». Истините на науката за духа са жива храна за човешката душа.СИМВОЛИКАТА И ФАНТАЗИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С МИСТЕРИЙНАТА ДРАМА «ИЗПИТАНИЕТО НА ДУШАТА», Берлин, 19 декември 1911 г. Преходът в досегашния живот на Капезий към един духовен мироглед. Приказката за чудния извор. Светът на приказките като междинна степен между ясновидството и света на разума. Приказката за умната котка като пример за световната история на приказното настроение. Имагинативното ясновидство на предходното време. Поетичната форма на културата на разсъдъчно-чувстващата душа е крайната рима, тази на волево подчертаната култура на сетивно-чувстващата душа е алитерацията. Йордановото произведение «Нибелунги», опит за обновяване на древни състояния. Словото трябва да се доведе до първоизточника си, до имагинативното познание.РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЕДИН ИНСПИРИРАН ПРАЗНИК, Берлин, 21 декември 1911 г.Великденската мисъл сочи към побеждаващите бъдещи сили, Коледната мисъл посочва произхода на човека. Първоначално на 6 януари се е празнувало раждането на Христос в Исус от Назарет. С изчезването на древното знание през 4-то столетие на мястото на Богоявление се поставя Рождеството на Исус. В детето Исус от Евангелето на Лука е живяла една душа, която не е взела участие в слизането на човечеството. Взаимовръзката на «Денят на Адам и Ева» с празника на раждането на Исус. Духовно-космическото значение на Светите нощи.РАЖДАНЕТО НА СЛЪНЧЕВИЯ ДУХ КАТО ЗЕМЕН ДУХ, Хановер, 26 декември 1911 г.Коледното дърво, символ на вътрешната духовна светлина. «Йерихо» и «Прекрачването на река Йордан» символизират степени на посвещението. Гностиците са прозирали Христовата мистерия. В преместването на празника на раждането на Христос от 6 януари на 25 декември царува несъзнателна мъдрост. Вместо появата на Бога в човешкото тяло се празнува въплъщението на слизащата от божествено-духовните висини невинна човешка душа. Изживяването на тринадесетте нощи в песента за съня на Олаф Естесон.ПРИЛОЖЕНИЕ:ТРИКРАТНИЯТ ПРИЗИВ ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ, Бележки от лекцията за откриването на клона в Хайденхайм, Хайденхайм, 30 ноември 1911 г.Разрушителни и животворни сили. Първият призив от духовния свят прозвучава от планината Синай, вторият – чрез Йоан Кръстител, третият – чрез науката за духа. Отражението на трите призива в растежа на детето. Проникването на човешките телесни същности със силата на вярата, надеждата и любовта...

16,00 лв.

Ново
Възникване на естествените науки

Естествените науки са навлезли в такава възраст, когато ученият трябва да се запита откъде идва и накъде отива, дали самият той е само продукт на отминалите епохи, или носи в своето съзнание зародиша на бъдещето. Не става дума за доказване или  оспорване на научни тези. Важното и решаващо задължение на учения е не друго, а индивидуалната му свързаност с духовния свят: както с неговите висши области, така и със застрашителните сили, които в своите „Антропософски ръководни принципи“ ( Събр. съч. 28)  Рудолф Щайнер нарече „под-природа“.      През нощта на 31. Декември 1922, непосредствено преди шестата лекция от този цикъл избухва пожарът, унищожил до основи изработената от дърво сграда на първия Гьотеанум в Дорнах. На следващия ден, веднага след този тежък удар на съдбата, под товара на огромната духовна и практическа отговорност, произтичащи от трагичното събитие, Рудолф Щайнер застава пред ораторския пулт и изнася поредната лекция...

9,00 лв.

Ново
Централна Европа между Изтока и Запада

„Но в света съществува и друго, придаващо на живота стойност, и това друго нещо са идеалите. Естествено, най-грубите материалисти ще кажат, че идеалите не се ядат, че те не съществуват, а представляват просто нещо измислено. Ала хората, внасящи в живота идеалите, всъщност работят за истинското оплождане, издигане и оживяване на земното битие. Това, което не съществува в груб материалистически смисъл, трябва да се внесе тъкмо в хода на земното битие, така че този живот да придобие стойност и значение. Идеалистите са онези, които в известен смисъл се явяват за земното битие посланици на божествените светове. Защото идеалите са нещо като послания от божествените светове, нещо, което се включва във физическия свят, но не произлиза от този физически свят.“"Христос възкръсва за мнозина, ако го разбираме така, че да знаем: в другите не може да има болка, която да не е и наша болка. Защото навсякъде, където има болка, тази болка се явява и наша болка. Докато е налице възможността да наблюдаваме чужда болка, която да не съизживяваме като наша собствена, Христос все още няма да е навлязъл напълно в света. Не бива да страним от болката на другите! Тежък, огромен и велик е този идеал, ала тежък, огромен и велик е и Христовият идеал."                                                                                                                                     Рудолф ЩайнерОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 13 септември 1914 г. Духовните скрити причини за избухването на войната. Събитиетов Сараево. Франц Фердинанд след смъртта. Неверни съждениеза ситуацията от страна на авторитетни политици. „Загадки нафилософията“. Сградата в Дорнах. Оръдейните изстрели от Елзас.„Мъдростта е само в истината“. Статия за Роберт Мишел. Войните от1866 и 1870/71 г. Войната като жертва и като учител по безкористност.Ние търсим братски съюз с тези, които се сражават. Мантрическиизречения за свързване с воюващите и убитите. Решаващи събития:пуническите войни, преселението на народите, настоящата война.ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 3 декември 1914 г. Връзката на отделния човек с народностната душа по време на будности сън. Характерните особености на френската, италианската и рускатанародностна душа. Значението на Михаил за явяването на Христосв етерния свят. Обръщане на военната констелция в духовния свят.Опустошителното действие на неосъзнатите имагинации. Връзкатана германския окултизъм с духовния живот на германския народ.Противоположност между германския и британския окултизъм.ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 23 март 1915 г. Мантри за умрелите приятели. Значението на мига на смъртта за животамежду смърт и ново раждане. Разликата между европейските народи,техните задачи и съдба. Действието на духовни сили зад военнитесъбития. Отделянето от Теософското общество във връзка с войнатамежду Англия и Германия.ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 29 ноември 1915 г. Мъртвите като помощници за антропософската дейност. Душевниизживявания след смъртта. Следсмъртното азово съзнание благодарениена прегледа на изминалия живот. Ретростекция на преживяваниятапо време на сън непосредствено след смъртта. Действието на раноумрелите в духовния свят.ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 18 март 1916 г. Клеветите от страна на мисис Безант. Задачи на петата и шестатакултурни епохи. Същността на руския човек. Източна и ЗападнаЕвропа. Централна Европа и окултизмът на новото време. Целта назападните ордени е свързването на Източна и Западна Европа, катосе изключи централноевропейският духовен живот. Е. П. Блаватска.Използване на нейните окултни способности за политически цели отстрана на Запада. „Пророчествата“ на мадам дьо Тебе. Убийството наЖорес. Западноевропейските масони и руските тайни съюзи.ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 20 март 1916 г. Възникването на физическото тяло. Връзката на нашето етернотяло с животинското царство и връзката на нашето астрално тяло срастителното царство. Предусещане на такава връзка от Окен и Шелинг.Работата на йерархиите в нашите съставни части. Духовнонаучномислене и практически житейски смисъл: Карл Кристиян Планк.Древна мъдрост в една картина от Майстер Бертрам. „Братя Карамазо-ви“ от Достоевски. Крапоткин.СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 19 май 1917 г. Значението на четвъртата епоха в следатлантското време, значениетона петата епоха в атлантското време. Подмладяване на човечеството.Оставане на хората на нивото на двадесет и седем години: РудолфОйкен и Удроу Уилсън. Практически житейски познания чрездуховната наука. Помен за мъртви: Лудвиг Дайнхард и професор Закс.Навлизане на личностното в Обществото. Клевети, управление наклики. Последствие: ограничаване на личните разговори.ОСМА ЛЕКЦИЯ, 20 май 1917 г. Необходимост от разгръщане на нашите душевни сили. Липса насмелост пред новото, придържане към миналото, пример с МорисБаре. Изкривяване на идеята на Френската революция за братство,свобода, равенство за тялото, душата и духа. Ликвидиране на духачрез Вселенския събор от 869 г. Бъдеща ликвидация на душата чрезопределени медикаменти. Заблуди в разбирането на Христовияимпулс. Адолф Харнак. Насилствено полученото посвещение наримските цезари. Недостатъчната воля за мислене в нашето време.Невярно сравнение между държава и организъм при Келен. Вредата задуховната наука чрез внасяне на личностното в Обществото.ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 14 февруари 1918 г. Духовната наука днес. Сън и будност по отношение на мислене,чувстване и воля. Преобръщане на съотношенията на съзнанието вживота след смъртта. Импулсите на историческия живот се преживяватсъноподобно. Погрешни представи във връзка с миналото и бъдещетопри историците. Общуване с мъртвите. Осакатено мислене. Внимателнои активно образно мислене в общуването с мъртвите. Умиране вмладостта и старостта. Духовната наука действа върху чувствата иволята.ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 17 февруари 1918 г. Спиритуално или материалистично е нашето време? Задачата наариманичните същества и на архангелите. Духовната борба на Михаил.Огледално отражение на събитията преди и след 1879: 1844 - 1879 -1914. Март 1917. Внезапна смърт, смърт от болест. Четиридесетте години на 19 век. Мистерията на Голгота. Цикълът за народностнитедуши. „Сократ идиотът“ на Александър Мошковски. Исус като болен.ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 2 май 1918 г. Нарастваща враждебност срещу антропософията от страна напредставителите на религиите. „Христос вътре“: смесване на Христосс ангела. „Бог“ и „дух“ в речника. Маутнер и Бол. Хората вече не могатда остареят. Изпити за надареност, тестове за интелигентност. Глава икрайници. Действие на народностните души посредством различнитеелементи.ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 4 май 1918 г. Характеристика на тенденциите на времето: ограниченост в мисленето,филистерство в чувствата, непохватност във волята. Съдбата на ЙоханХайнрих Ламберт. Разширение на преживяването благодарение навниманието към мировите ритми. Лойд Джордж като представител нанашето време. Древна спиритуалност при Рабиндранат Тагор. Наченкина нова спиритуалност в германския духовен живот. ПрезидентътУилсон като представител на американската духовност. Тъпота примнозина след 27 годишна възраст. Хаотични проблясъци на истинскодуховно познание при Ото Вайнингер. Имагинация, инспирация иинтуиция в живота след смъртта. Стремежът към подражание катопродължение на душевното настроение, предшестващо раждането.Съдействието на мъртвите при разрешаването на великите житейскивъпроси...

17,00 лв.

Ново
Една теория на познанието в Гьотевия светоглед

Предлаганата книга е първата публикация на 25-годишния Рудолф Щайнер. В смела, строга и сбита форма той изгражда основата на съвременната наука за посвещението, антропософията. 40 години по-късно той пише: "Когато днес я държа в ръцете си, тя ми изглежда като истинския теоретично-познавателен фундамент и оправдание на всичко онова, което можах да кажа и обнародвам. Тя описва един път на познание, водещ от сетивния свят навътре към един духовен свят."..

9,00 лв.

Ново
Стойността на мисленето за едно удовлетворяващо човека познание

"Всъщност ние винаги сме резултатът от нашите преживявания. Какъв е нашият лик, който носим, именно в по-интимния жест, ето това действително е подобие на онова, което сме изживели в тази наша инкарнация. Човек може да прочете по лицата на хората, че в детството си те са преживели много тъга. Следователно това, което се случва там, долу, с други думи, участва в жизнените процеси на човека. Това, което бива изтласкано в забрава надолу в несъзнаваното като задържащи, тъжни представи, ни изтощава, прекъсва жизнената ни сила. А това, което сме изживели като радост, извисяване, то вече ни вдъхва живот. И когато се изследва съдбата на живота на нашите представи в несъзнаваното, тогава се открива колко много настоящото настроение,цялото физическо и духовно-душевно състояние на един човек зависи от почиващото долу в неговото несъзнавано."                                                                                                        Рудолф ЩайнерОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 17 септември 1915 г.Трудността да се поставим във връзка с духовния свят. Въпросът застойността на мисленето. Човешкият път на познанието в смисълана Аристотеловото изречение: няма нищо в интелигентността,което да не е в сетивата. Допълнението на Лайбниц. Мисленето,дейност на етерното тяло. Въпрос относно реалността на мислите.Интелектуалната дейност: мъртви образи. Забравените представикато стимулиращи и задържащи живота сили. Свят на възмож-ността за спомняне: имагинации. Свят на несъзнавания живот напредставите: инспирации.ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 18 септември 1915 г.Потъването на представите в несъзнаваното; един прагов процес.Спомнянето. Разликата между упражняването на ретроспекциятаи обикновеното спомняне. Подвижните мисли в етерното тялов примера на Гьотевата мисъл за метаморфозата. Развитието отнесъзнаваното имагинативно познание през физическото къмсъзнателното имагинативно познание: едно слизане и отновоизкачване. Светът на възникването и отминаването и светът нагнева и на наказанието.ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 19 септември 1915 г. Атавистичното пророческо ясновиждане: връщане назад къмстарата лунна интелигентност. (Пример: Образът на Теодора вмистерийните драми.) Имагинативно познание при Якоб Бьоме иСен-Мартен. Вживяването в инспирирания свят: едно изживяванена фактите от Старото Слънце. Съществуването на Старата Луна,продължаващо да действа в ембриологията, съществуването наСлънцето в художествените инспирации. Интуитивното познание,връщане към съществуването на Стария Сатурн. Напредъкът отсъществуването на Луната към земното развитие. Творческитепонятия на ангелите на Старата Луна и тяхната връзка с формитена днешното животинско царство. Напредването на земния човеккъм неемоционалните, обективни понятия.ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 20 септември 1915 г.Обобщение на предшестващото: мъртво физическо познание,живо имагинативно познание, инспирирано познание и тяхнатавръзка със съществуването на Старата Луна и на Старото Слънце.Обективната закономерност на инспирационните преживявания.Усещането на природните дадености като работи на собственотосърце. Разграничаването на деянията от личността при оценкатана човека. Погрешни тенденции в съвременната юриспруденция.Задача на духовния учен: да не осъжда деянието на един човек, ада го разбира. Необходимо усилие на душата, за да се стигне допо-висшето познание. Хуморът като противотежест. Свързаносттана човешката организация с развитието на Старото Слънце чрезвъздуха и топлината. Връзката между дишане и инспирация.Отношението на духовната наука към естествената наука:ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 26 септември 1915 г.Характеризиране на материалистично-механичния мироглед отВрангел. Духовно-научният метод на характеризирането чрезоставянето на фактите и личностите да говорят. Обсъждане напървите глави от текста на Врангел: «Основните предположенияна материалистично-механичния мироглед – Проверка на тезиосновни предположения – Свобода и нравственост – Мироватазагадка – Произход на представата за закономерност – Свободатана волята не може да се докаже емпирично – Познавателно-тео-ретичен поглед назад.»ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 27 септември 1915 г. Поетичните творби, животът и личността на Мария Евгения делеГрацие като свидетелство за действителното вземане на сериознона материалистично-механичното схващане за света. Обсъжданена следващите глави на Врангел: «Образуване на понятията –Представи за пространство и време – Принципът на причинността– Приложение на представата за произвол върху околната среда– Наблюдение на равномерно протичащите явления – Същност нацялата наука – Астрономията, най-древната наука – Равномернодвижение – Измерването – Заложеният в часовниците принцип.»ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 2 октомври 1915 г.Рекапитулация на досегашното изложение. Обсъждане на след-ващите глави на Врангел: «Граница на грешките при измерва-нето – Абсолютна валидност на логическите и математическитеистини – Всички природни закони са взети от опита, затова иматсамо условна валидност – Химически закони – Физически закони– Познанието напредва от простото към сложното – Разширяванена механичната представа върху органичното – Разликата междубезжизнените и оживените тела – Съзнанието – Духовните явле-ния – Окултните способности на човека – Същност на учениетона Исус».ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 3 октомври 1915 г.По-нататъшно обсъждане на главите на Врангел: «Същност научението на Исус – Същност на теософските учения – Тайнитеучения – Разликата между сетивната наука и духовната наука –Теософията – една религия».ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 4 октомври 1915 г. Значението на материалистичната култура съобразно последнитеглави на Врангел: «Материализъм – Съмнение в материалистичниямироглед – Агностицизъм – Източници на заблуда на окултнитевъзприятия се намират както в субекта, така също и в обекта –По-нататъшно съществуване на душата след смъртта – Превъ-плъщаване и карма – Възгледът на Лесинг относно учението запрераждането – Кратко обобщение на хода на мислите.» – Атомис-тичната представа за света. Необходимостта от висше училище задуховна наука. Занимаването със съвременна наука в публичнителекции на Рудолф Щайнер.ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 9 октомври 1915 г. Изследванията на мозъците на престъпници от криминалнияантрополог Мориц Бенедикт. Прекалено късият тилен лоб наглавния мозък при престъпниците и корективът му чрез подхо-дящо възпитание. Резултатите от психологическите изследванияна школата на Авенариус: не истината на даден мироглед решаванеговото приемане от хората, а емоционалното предопределение.Епизодично разглеждане на пространство, време, движение Дорнах, 20 август 1915 г.Епизодично разглеждане на механичните понятия пространство,време и скорост. Разграничаване на два вида деления и дискусияотносно кинематичната формула: скорост = път/време. Понятиятапът и време са абстракции; скоростта е основно механично поня-тие, което е така присъщо на механичните неща, както животътна живите тела. Така процеси на движения със свръхсветлиннаскорост или мисълта за един съкратен с няколко секунди илиудължен до хилядолетия човешки живот са нереални понятия. Тъйкато всяко тяло се намира във връзка със светлинния етер и тойе този, който движи светлината, никое тяло не може да се движипо-бързо, отколкото със скоростта на светлината. Значими физицина настоящето (напр. Макс Планк) биват принудени въз основа наексперименталните резултати да прибегнат до представата: всъщ-ност няма материя, а само дупки в един етер, на който не бива дасе придават материални, а само духовни качества...

16,00 лв.

Медитативни разглеждания и насоки за задълбочаване на лечебното изкуство

"Езотеричните факти не винаги могат да направят живота ни по-лесен, а в определен смисъл е точно обратното. Те са тук и да утежнят живота ни, да ни въведат в трудностите на схващането на света, на светоусещането, на човешкото усещане, като тогава, когато забележим тези трудности, да поемем точно противоположния път на този, който днес се поема в нашата цивилизация, а именно да поемем противоположния път на сегашния повърхностен път на развитието. Само когато разгледаме трудностите между външния свят и човека, можем да се задълбочим душевно."                                                                                                                                                                                   Рудолф Щайнер"Предразсъдък е, че ние мислим с главата. Това изобщо не е вярно. Ние мислим с краката и ръцете и това, което протича в ръцете и краката, главата го гледа и го приема в образите на мислите. Човекът никога не би открил... закона на ъгъла, ако не вървеше. Той нямаше никога да открие механичните закони за равновесието,ако не ги опознаваше чрез собствения си център на тежестта... Щом се стигне надолу до астралното тяло, което преработва всичко това в подсъзнанието, човекът изглежда необикновено мъдър, макар във физическия свят да е понякога много глупав, понеже всичко, което се развива като геометрия при вървенето, в себечувстването,ако мога да си послужа с парадокса, се знае в подсъзнанието и след това се вижда чрез мозъка."                                                                                                                                                                                   Рудолф Щайнер..

16,00 лв.

Смъртта като преобразуване на живота

„Нашата епоха сравнително отдавна е отхвърлила старите инстинктивни представи, отнасящи се до света на мъртвите, и човечеството трябва да си създаде нови представи. То трябва да излезе от абстракциите за висшите светове и не само в общи линии да говори за духовност, а наистина да разбере какво действа като духовност. То трябва да е наясно, че мъртвите не са умрели, а продължават да живеят в историческия процес на развитието на човечеството, че силите, които духовно се простират около нас, от една страна, са силите на висшите йерархии, но също и силите на мъртвите... “„Хората могат да се съпротивляват да признаят, че в техните тела ангелите подготвят идеалите на бъдещето, но това е точно така. И наистина при формирането на образите от страна на ангелите действа точно определен принцип. Действа принципът, че занапред нито един човек на Земята няма да може спокойно да се наслаждава на щастието, ако други хора край него са нещастни. В сила влиза импулсът на абсолютното братство, на абсолютното единство на човешкия род, на правилно разбраното братство, що се отнася до социалните отношения в условията на физическия живот...Що се отнася до душевния живот на хората, чрез образите, които влагат в астралното тяло, ангелите преследват целта в бъдеще всеки човек да вижда във всеки друг човек скритото божествено начало.“                                                                                                                                                      Рудолф Щайнер..

13,00 лв.

Биодинамично земеделие

„През 1920 г. Рудолф Щайнер бе помолен да проведе курс за земеделци.Той прие при условие, че ще се съберат достатъчно участници, които са запознати с антропософията и нейните основни положения. Те би трябвало да са прочели поне двете книги „Теософия“ и „Въведение в тайната наука“. Освен това по професия би трябвало да са земеделци, т.е. да са способни да изпробват и приложат препоръките в практиката. Следователно при тези лекции не става дума за един алтернативен учебник по селско стопанство, а за възприемане на качествено ново познание, постигнато в резултат на духовно-научните изследвания на Рудолф Щайнер“,                                                                                                                                                         Волфганг Шауман..

12,00 лв.

Ритми в космосa и в човешкото същество

Но западните хора приемат Земята охотно. Макар и да не говорят за това, те биха искали завинаги да останат на Земята. Затова им се иска следното. Сега трябва да ви съобщя нещо: етерното тяло иска да се движи по небесните закони, в съответствие с небето. Планетите се движат по кръга, докато физическото тяло се стреми да излезе вън от кръга. Ако то прекалено много работи, излиза навън от този кръг; но да вземем сега висшето съсловие на Запад, те не трябва да работят и какво става с тях? С тях става това, че те се чувстват неуютно, защото етерното тяло постоянно ги мъчи. Ако такъв натъпкал се с бифтеци човек шета по света, на него му омръзва, него постоянно го мъчи етерното тяло, което иска да извършва кръгови движения. И на този лапач на бифтеци също му се иска да извършва кръгови движения, следвайки етерното тяло. А това, дявол да го вземе, е така неприятно! Етерното тяло би искало постоянно да танцува, да прави плавни, прекрасни кръгови движения, но лапачът на бифтеци не е в състояние да го следва. Затова той иска да приучи своето физическо тяло да бъде достатъчно силно, за да не позволи на етерното тяло постоянно да го увлича по кръга. Той се занимава със спорт; не само с гимнастика и физкултура, а именно със спорт. Като резултат от заниманието със спорт, човек съвсем се освобождава от влиянието на своето етерно тяло и напълно следва само физическите, земни движения. Вследствие от това човек става все повече родствен на Земята и се откъсва от духовния свят.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Рудолф Щайнер..

17,00 лв.

Указания за езотерично обучение

Събраните в настоящето изложение текстове от Рудолф Щайнер принадлежат към учебния материял на създадената от него Езотерична школа между годините 1904 и 1914. Текстовете на упражненията и мантрите са били предназначени за конкретни участници в Школата с оглед на техните индивидуални качества, и те са ги получавали лично от него.На самите лекции не е било разрешено воденето на записки. Въпреки това „Указанията“ не съдържат личен елемент. Те са послания от реално съществуващия духовен свят и по същество са изисквания, които трябва да бъдат спазвани от всеки, който искрено се стреми към свръхсетивно познание...

12,00 лв.

Болната кожа

„Дълбочината на кожното увреждане е пропорционална на дълбочината на психическото смущение.“ -                                   Дидиер АнциеуКожата като закриляща обвивка представлява индивидуална граница между вътрешния и външния свят и нейните функционални увреждания съответно трябва да се третират индивидуално, понеже и наследствеността играе известна роля. Подобно на това, че не съществуват общо болестта и лечебното средство, така не съществува и невродермитът, който може да бъде излекуван с точно това лечебно средство. Затова би трябвало да се отнасяме скептично към бързите чудотворни излекувания с мехлеми, съдържащи кортизон. Понеже най­-често са необходими дълготрайни усилия, за да се открият и изследват органични, конституционни, диетични, психични или дори социални въздействия, които в края на краищата са допринесли даден човек да не може да се чувства добре в собствената си кожа.                                             Олаф Кооб..

9,00 лв.

-33% Ново
Духовните извори на Източна Европа

Предлаганата на българския читател книга е опит да се разберат духовните подоснови на историята на Русия в продължение на нейното почти 1500-годишно съществуване. Ключ за това разглеждане са резултатите от духовнонаучните изследвания на основателя на Антропософията, или съвременната Наука за Духа, Рудолф Щайнер...

20,00 лв. 30,00 лв.

-20% Ново
Какво представлява антропософията

Много по-лесно е да видиш призраци и да ги вземеш за духовни реалности, отколкото да изковеш прецизни понятия за нещо, което е привидно материално.                                                                 Рудолф Щайнер, 17.02.1918г...

4,00 лв. 5,00 лв.

-50% Ново
Общност на християни

Ние се намирамене в края,а в самото началона християнството     Кристиян Моргенщерн..

2,00 лв. 4,00 лв.

Тайната на четирите темперамента

Издателството предлага второто българско издание на този лекционен цикъл като напомня, че необоходимо условие за разбиране на текста и за езотерична работа с него е поне предварителното проучване на "Въведение в Тайната наука".В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:* Тайната на четирите темперамента;* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;* Лекция върху педагогиката по време на "Френския курс" в Гьотеанума, 16.09.1922;* Педагогика и изкуство;* Педагогика и морал;* Лекции върху възпитанието;* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм. ..

9,00 лв.

От Исус към Христос

10 лекции, изнесени в Карлсруе от 4 до 14 октомври 1911 г.От съдържанието: Окултна характеристика на йезуитизма – Екстремно усилване на Исусовия принцип – Идеята за прераждането в книгата на Лесинг „Възпитанието на човешкия род“ – Реинкарнация и карма от антропософска гледна точка – Аполоний от Тиана – Блез Паскал и Владимир Соловьов – Радикалната промяна в общочовешката еволюция през следващите 3000 години – Вярата ще бъде заменена от непосредственото виждане на етерния Христос – Фантомът на физическото тяло и неговото разрушение: грехопадението – Двете деца Исус – Заратустра и Соломоновият Исус – Екзотеричният път към Христос: Тайната вечеря и Евангелията; езотеричният път към Христос: Причастието в Духа и силата на медитацията..

9,00 лв.

Азът и неговият двойник

Професор д-р мед. Олаф Кооб (1943), дейност като училищен лекар във Фрайбург и Ванне-Айкел Германия; международна лекторска и семинарна дейност, свързана с антропософията; дългогодишна практика в специализираната клиника за болни с наркотична зависимост в Салем-Оберстенвайлер; изследователска работа върху социалните причини за употреба на наркотици и последващите заболявания; международен консултант по въпросите на наркотиците; преподавател по медицина във Висшето специално училище и арт терапия в Отерсберг/Бремен; лекарски кабинет в Берлин; лекар в Лечебно-педагогически терапевтикум в Берлин.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:Тайната на двойственосттаЗа онези, които тръгнаха по света да научат що е страх Пияницата и Берлинските камбани Мотиви за двойника в литературата Двойници и сенки Сенките на съдбата Уилям Уилсън и митът за Каин и Авел Физическият двойник Органите като входни врати за демонични сили Азът и демоните Демонизиране на 20. столетие. Хитлер Сянката на любовта Проблемът на мъжката и женската същност Сянката на народите «О, двойнико! О, бледи спътнико!» Взаимоотношения между конституциятана аза и ландшафта Гьоте като прототип на модерния човек За ежедневната психология на злото Душевна работа..

15,00 лв.

Духовните същества в небесните тела и природните царства

"Когато развием съчувствие, любов или симпатия към друга човешка душа, изживяваме в себе си според способностите си не това, което ни засяга – защото това не би било изживяването на съчувствие и любов, – а преживяваме радостите, страданията, болките и удоволствията на другата душа. В момента, в който, изпълнени със състрадание, съумеем да бъдем погълнати от душата на друг човек – едно непредубедено наблюдение може да ни научи на това, –  ние действително живеем извън обикновеното си съзнание, потапяме се вътре в другата душа. Тук пред душата ни застава една дълбока тайна на живота. Тя е толкова по-дълбока, ако при това преминаване в другия, чувствата ни са от морално естество, не се замайваме и съзнанието ни не изчезва. Показател за моралността на даден човек е доколко той е в състояние да запази напълно съзнанието си, когато изживява не собствените си мъки и радости, а страданията и радостите на някоя чужда душа."                                                                                                                                  Рудолф ЩайнерОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Хелзинки, 3 април 1912 г.Пътят към виждане на елементарните същества в етерното тяло наЗемята: синьото на небето, зеленото на растителната покривка, бялотона снежната покривка събуждат морални усещания: благочестието,разбирането за веществото. По тона и неговата октава преживявамехармонията на желанията и разума. Зад металния елемент окултниятпоглед открива същества с добре очертани форми: елементарнитесъщества на Земята. Във валящия дъжд и във вдигащите се мъгливинаги има преобразуващи се същества: елементарните същества наводата. Те изваждат от Земята растенията през пролетта.ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 4 април 1912 г. Елементарните същества на въздуха се появяват, проблясващисветкавично. Те живеят в увяхването и умирането, грижат се заузряването. Елементарните същества на огъня са пазителите накълновете. Астралното тяло на Земята се преживява от спящия човек.В него живеят духове на циклите на времената, които предизвикватсмяната на сезоните. Те въртят Земята около нейната ос и така пораждатденя и нощта. Човекът не трябва да губи паметта и съвестта си приокултното си развитие. Тогава той може да се събуди в своя аз и дагледа Слънцето също и нощем в неговия ход. Светът на природнитедухове се изразява в природните сили, този на духовете на циклите навремената – в природните закони, а на планетарния дух – в смисъла наприродата.ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 5 април 1912 г. Човекът води вътрешен живот. Ангелите живеят в абсолютната истина:това, което възприемат, е откровение на вътрешната им природа въввъншния свят. Вместо вътрешния си живот те преживяват изпълванес дух. Те са водачите на отделните хора, водачи на народите саархангелите, а на епохите – архаите; техни потомци са природнитедухове на Земята, тези на архангелите – природните духове на водата,а на ангелите – тези на въздуха. Ако човекът върши дела на любов,той става по-богат, а не по-беден. Това е представено в образа начаша с вода, която, когато се изпразва, става все по-пълна. Обучениеза превъзмогване на обикновения вътрешен живот. За това служиматематиката.ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 6 април 1912 г. На първата степен на ясновидството човекът използва астралното ситяло. Това, което възприема в него, после може да си го спомни. Навтората степен – етерното си тяло. Тогава той внася ясновидството вобикновеното състояние на съзнанието си и разпознава съществатаот втората йерархия: властите, силите, господствата. Той се чувствапотопен в другите същества – в обикновеното съзнание на товаприличат състраданието и любовта. При съществата от вторатайерархия откровението на тяхното същество остава назад като нещосамостоятелно, а във вътрешността им се възбужда живот, който севъзприема като духовно звучене, като музика на сферите. Властитепридават формата на всичко живо; в смяната на формите се изразяватсилите. В гледането на физиономията, а после и на формите на листотои цвета човекът разпознава господствата. Съществата от вторатайерархия имат за потомци груповите души на растенията и животните.ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 7 април 1912 г.На третата степен на ясновидството ставаме едно с наблюдаванотосъщество. Тогава възприемаме съществата от първата йерархия:престолите, херувимите и серафимите. Те отделят изцяло свояотпечатък от себе си: техният вътрешен живот представлявасъздаването на други същества. Техни потомци са духовете на циклитена времената. Висшите същества имат власти като най-нисшата сисъставна част, след това сили, господства, престоли, херувими исерафими. Те гледат нагоре към триединството: Баща, Син, Светидух. Външната форма на един дух на формата е планетата; зад негоса духовете на движението, на мъдростта, на волята, херувимите исерафимите. В атмосферните явления действат силите; съзнанието напланетата са господствата; престолите регулират неговото движение впространството; херувимите привеждат тези движения в унисон еднос друго, а серафимите регулират хармонията на отделните планетарнисистеми една с друга. Най-горната троичност управлява в мировотопространство в отделните планетарни системи като обвивки.ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 8 април 1912 г. Луциферическите духове имат стремежа да развият самостоятеленвътрешен живот. Така те се превръщат в духове на неистината.Вместо да се изпълнят с висшите йерархии, те се отцепват от тях.Една планета представлява това, което изпълва с етерна субстанцияцялото пространство, ограничено от нейната привидно елипсовиднатраектория. Духовете на формата, които владеят етерната сфера нададена планета, действат от Слънцето. Срещу това отвън навътредействат луциферическите духове на властите и по този начинсе получава едно вгъване: физическата планета – нашата Земя –представлява в действителност дупка в мировото пространство.Счупената форма е материя. Серафимите и херувимите са носители насветлината от Слънцето. На тях им противодействат луциферическитедухове и отхвърлят светлината обратно. Това е изложил първоЗаратустра, който нарича духа на Слънцето Ахура Мазда, а бунтовнитедухове на мрака – Ангра Майню.СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 10 април 1912 г.Духовните същества от серафимите до духовете на мъдросттауправляват развитието на Слънцето, на неподвижните звезди. Додуховете на формата стига сферата на влияние на планетите, а доархангелите – тази на Луната. Астралното тяло прониква мозъка идалака, етерното тяло – черния дроб, а азът – кръвоносната система.Луните представляват трупа на планетарната система, планетите – наживото физическо тяло, като животните на Земята. Неподвижнатазвезда, Слънцето, окултно прави впечатлението като етерните телана растенията: в нея е етерното тяло на планетарната система, коетостига до най-външния ѝ край. В духовните същества на планетитеимаме и астралното тяло. Вредните сили на луциферическите съществасе събират от кометата, която възниква наново най-вече едва принавлизането си в планетарната система и после отново изчезва, докатоотново поема на път извън измерението на пространството. В кометатадействат серафимите и херувимите.ОСМА ЛЕКЦИЯ, 11 април 1912 г. Развиващият се окултно трябва да се научи да гледа на света по начинана възприемане на ангелите. Той не вижда нищо от физическите тела,но все още има спомен за небесните тела. Те се представят като нещоминало. Наблюдавайки Луната, той бива пренесен в прадревнотолунно състояние. Тя се е превърнала в Земя, благодарение на работатана властите. Ако ясновиждащият поглед се насочи към планетите,той възприема и един споменен образ. Ако човекът изпитва самосъчувствие и любов, тогава физическото Слънце изчезва. Човекътго е виждал в египетските мистерии в среднощ: той се връща назадв прадревното слънчево състояние на Земята. Съкровището нанибелунгите представлява в действителност един талисман от злато.Човекът има аз във физическия свят, груповият аз на животните е наастралния план, този на растенията – в девакана, а на минералите –във висшия девакан. При показването на растенията през пролеттаастралното тяло на растенията в астралния свят усеща заспиване, апри увяхването им през есента – събуждане. Ако човек троши камъни,астралното тяло на минералите усеща доволство в девакана. Ако тойизтръгва растението с неговия корен, астралното тяло на растениетоизпитва болка в астралния свят.ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 13 април 1912 г. Разумът е деен и в животинското царство: осите произвеждат хартия. Отшестата до седмата планета груповите азове на животните въздействатвърху главните видове на животинското царство. Модифицирайкиго, в него действат 12-те зодиакални знака. Тези групови азове сапотомци на силите, дали астралното тяло на човека на старата Луна.Съответстващите им луциферически духове специфицират от планетитечовешкия род на основни раси. Силите инспирират от планетитеголемите културни импулси, например от окултния Меркурий – този набудизма. Поради това Е. П. Блаватска казва: Буда = Меркурий. Върхуастралното тяло на растенията от планетите въздействат потомците насилите. Те пораждат спираловидните листни разклонения. В посокатана стеблата на растенията груповите азове на растенията действат отСлънцето. Те са потомци на господствата. Духовете на циклите навремената свързват спиралния принцип на движение с принципа встеблото: спиралния принцип чак до разположените кръгообразнотичинки и действащия в стеблото принцип, който стига чак до плодника.По време на прадревното Слънчево състояние господствата са далина човека етерното му тяло. Сега те действат надолу от Слънцето въввертикала на растението. Седмината риши са дали спомените отновона седемте големи култури на Атлантида, но над това за тях се намираВишвакарман. Заратустра нарича този дух на мъдростта Ахура Мазда,египтяните – Озирис, който е убит от Тифон и който среща човека едваслед смъртта. През четвъртия следатлантски културен период Христосбива непосредствено инспириран в продължение на три години оттози слънчев дух на мъдростта. Той е духът на единението на земнатакултура – Западът приема Христовия импулс от Изтока.ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 14 април 1912 г. Кристалните форми на минералното царство се обясняват с начинана въздействие на духовете на формата или техните потомци.Етерният елемент струи от силите надолу от планетите и създавасвоите субстанции: от Сатурн – оловото, от Юпитер – калая, от Марс– желязото, от окултната Венера – медта, а от окултния Меркурий– живака. Астралният елемент на минерала идва от господстватаили техните потомци на Слънцето. Луциферическите духове намъдростта струят от Слънцето от етерния елемент върху Земята исъздават златото, а равновесието отново се установява чрез етернитепотоци от Луната, които създават среброто. Духовете на мъдросттаживеят в неподвижните звезди. Тяхната физическа светлина идва отлуциферическите духове на мъдростта. Груповият аз на минералитедейства от извън планетарната система чрез престолите или технитепотомци. Ако станат луциферически, те се проявяват в метеоритеи кометите. При преминаването им през планетарната система теприсъединяват към себе си минерален елемент, който произлизасъщо и от престолите. Сатурн по-рано е показвал опашка, коятопо-късно се е скъсила в затворения му пръстен. Той представлявасъщото като опашка на комета. Уран и Нептун са планети, които садолетели много по-късно. От луциферически същества на степента напрестолите кометата придобива минерално естество. Властите създаватпървоначално груповия аз на хората, който после се диференцира отдругите същества от различните йерархии – Яхве е отражението наХристос от Луната. Също и за Е. П. Блаватска Яхве представлява луненбог, а Луцифер е негов противник. Христос е истинският Луцифер.Такива разглеждания на небесните светове трябва да се превърнат вморален извор на сила, който да въдворява хармония и мир на Земята.Окултизмът и инициацията , публична лекцияХелзинки, 12 април 1912 г. Живот след смъртта, прераждане и съдба. Познаваме само това, в чиетосъздаване можем да вземем участие. Нашият дневен живот представлявапроцес на унищожение, който отново се изравнява творчески презнощта. Състраданието и любовта ни позволяват да проникнем в нещочуждо, а отвътре ни говори съвестта от един по-висш свят. Обучениеточрез медитация и концентрация за постигане на висши познания водиотначало до преживяване на образи, които човекът сам е създал. Потози начин той взема участие в един творчески процес. Инспирациятае по-висше състояние. В по-ранни епохи обучението е ставало подръководството на гуруто, който в настоящето трябва да се замени отенергичното волево решение на самия човек. Културата на настоящетоне търпи вече позоваването на адепти. Е. П. Блаватска все още сепозовава на гурута...

16,00 лв.

Как човечеството отново да намери Христос

Осем лекции, изнесени в Дорнах и Базел от 22 декември 1918 до 1 януари 1919 г.Този лекционен цикъл е изнесен в една мъчителна епоха от историята на Европа и света. Първата световна война току-що е приключила. През тази първа следвоенна Коледа на 1918, въпреки незарастналите рани, мизерията и глада, животът като че ли отново си поема дъх, възприемателната способност на хората нараства, сърцата се отварят към бъдещето, и това – наред с много други фактори – позволява на Рудолф Щайнер да насочи духовно-научните се изследвания към една област, в която той навлиза за пръв път...

9,00 лв.

Изкуството и неговата световна мисия

8 лекции в Дорнах от 27. Май до 9. Юни 1923 и в Кристияния (Осло) на 18. и 20. Май 1923, Събр. съч. 276От съдържанието : Съизживяване на годишния кръговрат като форма на посвещение – Отношението на древните гърци към физическото тяло – Произход на архитектурата – Космическата метаморфоза на човешката глава - Трите измерение в архитектурата, двете измерения в живописта, едното измерение в музиката – Горните и долните Богове – Вътрешният живот на цветовете – Геният на езика – Древните мистерии и някогашното единство между изкуство, наука и религия – Септима, квинта и терца в музикалното изживяване – Силата на човешката фантазия – Мистерийните драми на Рудолф Щайнер...

9,00 лв.

Акценти