Търсене
0
Кошница

Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки - том 3

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 55
  • Преводач: Димо Даскалов
  • GA: GA 237
  • Брой страници: 212

  • 15,00 лв.
Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки  - том 3

Единадесет лекции, изнесени в Дорнах от 1 юли до 8 август 1924 г.


ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 1. Юли 1924 г.

Интелектуализмът и предхождащото го душевно
устройство: приемане на мислите от мировия
етер. Мохамеданско-испански aристотелизъм
поддържа още в ранното Средновековие стария
възглед; европейското население трябваше
да получи един особен импулс, за да започне развитието
на Съзнателната душа. Две духовни течения: арабизиращите
философи и борещите се срещу тях схоластици,
които застъпват индивидуализма. Силни вътрешни борби по вре-
мето на тази битка за Съзнателната душа и действителността на мисленето.


ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 4. Юли 1924 г.

Кармическо-космически подготвителни сили. В карма-
та миналите инкарнации действуват върху по-късните
като един духовен инстинкт вътре в Аза; това действие
бива осъзнато след смъртта. Мрежата на кармическите
връзки. Превръщане на човешките земни дела в душевни не-
бесни дела, когато при съвместното действие на хората
във физическо-сетивния свят се внася свещено-духовно дей-
ствие. Небесното последствие от определени събития се
спуска като един фин дъжд в мисловните образи на земни-
те хора. Но също и твърде реалните призраци на миналата
епоха заобикалят, обкръжават днешните хора, примамени
от ариманическия характер на нашето време.


ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 6. Юли 1924 г.

Връзката между небесните процеси и човешкото
съществуване на Земята. Това, което става тук на Земята,
има своето съответствие в духовния свят и се изразява в
звездната писменост. Какъв космически духовен факт стои
в основата на една такава общност като Антропософското
общество? Кое е предопределението, което довежда
една душа до антропософията? – Копнежът за Христос
съпровожда много души от пред-земното съществуване в
земното, стремежът, да познаят отново Христос като
Същество на Слънцето: едно последействие на великите
космически имагинации. Чувствуването на Христос
се примесва с представите на древното
езичество; а това създава възможността да се изпадне
в изкушението на Луцифер и Ариман.


ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 8. Юли 1924 г.

В антропософското движение могат да бъдат
различени две групи души: едната с по-скоро
вътрешната потребност на сърцето, Христос
да бъде поставен в центъра; другата иска
да Го познае от космологията, от историята
на Земята и на човечеството. Предпоставки за тези
групирания се простират в миналото до времената
на атлантските оракули. Особено важна
е онази инкарнация, която се пада в първите
следхристиянски столетия. Едната група души
е била вече уморена от езичеството; тя се запали
в сърцето си за Христос; другата група, с по-малко инкарнации
на Земята, и изпълнена от могъщите импулси на древното
езичество и приема християнството под въздействието
на интелекта. От послесмъртното изживяване
на мощната имагинация в началото на 19-то столетие
първата донесе със себе си копнежа, да знае също нещо и от космологията,
другата прие импулсите предимно в нейната воля, като че
ли си спомняше за едно взето решение.


ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 11. Юли 1924 г.

Общото в душевното устройство на тези две групи
души в първите християнски столетия беше едно,
макар и леко, но все пак съществуващо изживяване
на ауричното тъкане в природата и на вливането
на една ясна духовност между заспиването и събуждането.
Към чувството за невинността на природното съществуване се прибави в 5-то, 6-то
столетие размишлението върху дълбочините на силите,
които развързват доброто и злото в човешката душа, а
именно между ориентираните от Изтока хора (българи,
еретици). Следва времето, когато виждането на блещукащата светлина
над растенията и животните угасва, онемява шепотът
на онази духовност, но все още може да се говори за това като за нещо познато; следва
времето, което се нарича залез на живия Логос. Свързано
с това е раждането на катехизиса (католическо вероучение)
и превръщането на богослужението в нещо екзотерично.
Основното настроение на душите, които живеят в духовния
свят между 7-то и 8-то столетие; Христос не е вече
познаван в Неговата същност, култът не е вече разбиран;
на Земята трябва да се развие силата, която да позволи на
душите да приемат Христос.

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 13. Юли 1924 г.

В първите християнски столетия са съществували
центрове на висше познание, като остатъци на мистериите.
В тези центрове не се говореше за природни закони, а за
творящата сила на богинята „Природа”. После слабата
жива връзка с духовния свят изчезва в 7-то, 8-то столе-
тие, но определено съзнание за тази връзка намира място
в отделни учебни центрове, чието живо импулсиращо
действие привършва едва през 12-то, 13-то столетие. Поуче-
ния върху живота на елементите, движението на плане-
тите, космическия океан, тайните на Аза бяха развивани
като учение до края на 14-то, 15-то столетие. Школата на
Шартр, Клюни. Дори университета в Орлеан развива
към края на 13-то столетие учения от този род. Последовате-
лите на Платон и на Аристотел. В началото на 13-то сто-
летие важна обмяна на идеи за произвеждането на една
нова духовност на Земята. Чудната хармония на душите
от „горе” и „долу”. В тази духовна атмосфера може да
действува истинското розенкройцерство.


СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 28. Юли 1924 г.

Употребата на интелигентността чрез човешката
личност води човека до свободата на волята. Разливането
на космическата интелигентност върху Земята през първите
християнски столетия до 8-то, 9-то столетие. Схоласти-
ката, борбата на човека за постигане на яснота върху
разливащата се върху Земята интелигентност. В тази
интелигентност може да се включи Съзнателната душа.
Мъдростта на розенкройцерите се състоеше в това,
че те имаха известна яснота върху тези отношения. В областта
на Слънцето Михаил привлича душите, които през 15-то
столетие се обединяват и образуват свръхсетивната шко-
ла на Михаил. В края на 19-то столетие започва новата
Михаилова епоха на Земята. Голямата криза от началото
на 19-то столетие до днес: борбата на Ариман срещу Ми-
хаил. Ариман иска да направи предишната космическа ин-
телигентност изцяло земна. Пренасянето на космическата
интелигентност в нервно-сетивния организъм на човека се
изживява от духовния свят като една мирова буря. Така е
било и през Атлантската епоха, когато космическата ин-
телигентност е завладяла човешките сърца. Сега човекът-
глава трябва отново да стане човек-сърце чрез одухотворе-
ние на интелекта.

ОСМА ЛЕКЦИЯ, 1. Август 1924 г.
Предпоследното господство на Михаил, неговият космо-
политичен отпечатък и неговата цел: въпреки грехопаде-
нието човекът може да се издигне до Бога. От 8-то, 9-то
столетие насам управлението на интелигентността е пре-
минало от ръцете на Михаил в ръцете на хората. Борба
на схоластиците срещу мохамеданските последователи на
Аристотел. Основният характер на древните мистерии –
особено на учението за първичния грях – в свръхсетивна-
та школа и указание за една нова същност на мистериите,
която държи сметка за цялата интелигентност на човека.
В древните мистерии от времето на Александър Велики
съществуваше една атмосфера на обезсърчаване, която на-
мираше израз в чувството: човекът вече не може да намери
достъп до духовния свят. Това беше времето на великото
изпитание. Словото на Михаил е: човекът може да стигне
до едно разбиране на божественото в свободна от греха
форма. Особеният нюанс за сегашното време, в което ин-
телигентността може да стане притежание на хората, е
да долови, че хората трябва да се освободят от целта на
Ариман, който се стреми да ги обсеби. Задачата на антро-
пософа е да има едно чувство за това, че днес в Космоса се
води тази борба на Ариман против михаилизма. Земен от-
блясък на свръхсетивното учение на Михаил при Раймундус
де Сабунда. Импулсът на Михаил се намира не само в книга-
та на Откровението, но той може да бъде прочетен също
и в книгата на Природата.


ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 3. Август 1924 г.

Силите на Михаил действуват върху целия човек и най-вече
във физическата карма. Времето на великата криза. Реша-
ващият фактор на Михаиловия импулс. Духовните сили ще
създават раси. Раждането на едно двуразделно царство на
Ангелите, докато тук се образува общността на Михаил.
Напредване в смисъла на Михаил означава човек да не се
оставя отклонен от никакви съображения, да върви в посо-
ката на носещите антропософски сили. Разпространени-
ят навсякъде в нашето време интелектуализъм е духовна
храна за ариманическите Същества. Възможностите за
намеса на Ариман в цивилизацията стават все по-големи.
Помрачаването и отклонението на съзнанието позволяват
на Ариман да се инкорпорира в човешки тела. Сега е време-
то на големите решения.

ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 4. Август 1924 г.

Кармическият импулс към духовното: обгръщане на това,
което е изпитано по описания начин преди слизането на
душата в земното тяло. Необходимост от вътрешна ини-
циатива на душевния живот. Подкопаване или заблужде-
ние на инициативата чрез празните текстове и приказки
на материалистичния интелектуализъм. Истинност на ма-
териализма само за физическия живот. Потресаващото в
кармата на хората, които не се издигат до духовното. Си-
лата на Михаил създава физиономията и човешката фор-
ма. Стремеж на Ариман да работи в душите чрез временно
проникване на човешките тела.


ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 8. Август 1924 г.

Личното безсмъртие е една истина само откакто Съзна-
телната душа е проникнала бавно и постепенно в човече-
ството. Съвместното действие на интелигентността на
Слънцето и на планетарните интелигентности. През 9-то
столетие – заедно със слизането на космическата интели-
гентност между човеците – разделяне на съпринадлежа-
щите мирови сили; Слънчевата интелигенция
на Михаил и планетарните интелигенции се оказват в опозиция. Вътре
в тази опозиция вселенският Събор от 869 година като
сигнал за нещо чудовищно, което стана в духовния свят:
разделяне на Ангелите, които ръководят човешките души
и безредието в човешката карма; от тук и хаосът, който
ца– рува в по-новата история. С проникването на Михаил
в господството на Земята всред тези, които са вървели с
него се пробужда силата, която отново ще внесе ред в кар-
мата.