Търсене
0
Кошница

Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки - том 4

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 56
  • Преводач: Димо Даскалов
  • GA: GA 238
  • Брой страници: 200

  • 15,00 лв.
Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки  - том 4

Десет лекции и Обръщение, изнесени в Дорнах между 5 и 8 септември 1924 г.


ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:


ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 5. Септември 1924 г.

Духовният първообраз на антропософското движение.
Съвременни и предисторически състояния на човешкото
съзнание. Животът на сънищата. Хаотично символизиране
на външния сетивен живот и на откровенията от духовния
свят. Изтъкаването
на нашата съдба по време на сънищни-
те изживявания съвместно с божествените духове.


ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 7. Септември 1924 г.

Непрекъснатата нишка на съдбата, кармата, малко иска
да знае за външната и вътрешна професия на човека, тя
много повече се интересува за вътрешните душевни сили
и душевни съпротивления, за моралните отношения. Из-
следването на съдбовната нишка изисква да насочим вни-
манието си върху особено интимни моменти, да разглежда-
ме човека в неговата цялост. Карл Лудвиг Шлайх и Август
Стриндберг.


ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 10. Септември 1924 г.

В основата на историческите събития стоят духовни
събития; тези духовни събития трябва да бъдат включени
в живота и в мировата история като вътрешни мотиви.
Резултатите от минали културни епохи сe пренасят от
личности в по-късни времена и при това в изменена форма.
В тяхната нова форма те не могат да бъдат разпознати
чрез наблюдение на външните факти, а трябва да бъдат
обгърнати с вътрешен поглед. Харун ал Рашид и неговият
съветник. Арабизмът в европейската култура. Осмият все-
ленски събор. Свръхсетивният събор в началото на 19-то
столетие, подготвящ течението на Михаил. Кръглата маса
на Артур и древното космическо християнство. Школата
от Шартр. Брунето Латини. Бейкън от Верулам. Амос Ко-
мениус.


ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 12. Септември 1924 г.

Подготвителното течение на Михаил, действуващо чрез
индивидуалностите на християнските аристотелици и
платоници. Древни традиции на мистериите в школата от
Шартр. Богинята Натура, планетарните интелигенции и
духовните Същества на неподвижните звезди. Около пре-
хода на 12-то към 13-то столетие мисията на Шартр се
поема от аристотелиците, които дотогава са се намирали
в духовния свят, служейки на Михаил; сега започва тяхното
реинкарниране. Схоластиката. Едновременно с възникване-
то на материализма в епохата на Съзнателната душа се
основава и школата на Михаил в свръхсетивните светове.


ПЕТА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 14. Септември 1924 г.

Залезът на живия платонизъм в школата от Шартр,
докато в свръхсетивната школа на Михаил се раждат
импулси за бъдещето. Тези импулси действуват в съвре-
менното антропософско движение. Образът на Юлиан
Апостата (Юлиан Отстъпника).


ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 16. Септември 1924 г.

Индивидуалността на Юлиан Отстъпника, Херцелоида,
Тихо де Брахе. Демоничните идоли на Бейкън от Верулам.
Свръхсетивният култ около прехода от 18-и в 19-и век.
Вдъхновяващи действия в смисъла на Михаиловото течение
чрез индивидуалността на Тихо де Брахе. Шелинг и Якоб
Фрошамер.


СЕДМА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 18. Септември 1924 г.

Звездите като колонии от духовни Същества в мирово-
то пространство. За да разберем кармата, трябва да се
свържем със звездните Същества между смъртта и ново-
то раждане. Господството на Михаил отново ни отваря
достъп до духовно схващане за живота между смъртта и
новото раждане. Образът на Щрадер. Певческата надпре-
вара във Вартбург. Хайнрих фон Офтердинген.


ОСМА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 19. Септември 1924 г.

Прераждания на исторически личности: един скептичен
римски философ, кардинал Мазарини, граф Хертлинг. Папа
Григорий, Ернст Хекел. Отшелникът, монахинята, Влади-
мир Соловьов.


ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 21. Септември 1924 г.

Ръководни линии за разбирането на съвременния духовен
живот. Кармически пречки показани с примера на индиви-
дуалността, живяла в Томазо Кампанела и в Ото Вайнин-
гер: Вътрешна борба на предишния визионерен и духовен
светоглед с рационализма и интелектуализма.


ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 23. Септември 1924 г.

Еманципация на интелектуалистичното естество от по-
дълбоката душевна същност. Пригодените към интелек-
туализма човешки тела на съвременната цивилизация не
позволяват на духовността от миналите времена да про-
никне в тях; тази духовност се оттегля в подсъзнанието.
Да превърне интелектуализма в спиритуалност, е задача-
та на антропософията, която трябва да държи сметка за
рационализма на времето, за да могат идеите да намерят
както пътя нагоре към Духа, така и надолу към природата.
Застой на духовните сили в края на 19-то столетие. Като
пример реинкарнационната верига: Платон-Хросвита-
Шрьоер.


ОБРЪЩЕНИЕ, Дорнах, 28. Септември 1924 г.

Подготовката за бъдещия Михаилов празник на човечество-
то. Прераждането на Св. Илия в Лазар-Йоан, Рафаел и Но-
валис. Преминаването на Рафаел през сферите на Луната,
Меркурий, Венера и Слънцето. Неговото свързване с Гьоте,
Елифас Леви и Сведенборг в сферата на Юпитер. Биогра-
фията на Рафаел от Херман Грим. Отзвук на живота на
Рафаел в магическия идеализъм на Новалис. Проявление на
Михаиловата сила в човешката душа и необходимостта от
това тя да оживее в нашите действия за да бъде постигна-
та победата над демоническо-драконовските Същества.


Мантра: "От сили Слънчеви родени..."