Търсене
0
Кошница

Битие. Тайните в библейския разказ за Сътворението

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 59
  • Преводач: Димо Даскалов
  • GA: GA 122
  • Брой страници: 248

  • 17,00 лв.
11 лекции, изнесени в Мюнхен от 16 до 26. Август 1910, Събр. съч. 122

В дните на Сътворението човекът все още е част от духовния свят. През първите три дни се залагат основите на неговата Сетивна, Разбираща и Съзнателна душа. През четвъртия ден той получава своето астрално тяло от силите на звездите (лат. аstra), през петия ден се сдобива с етерно тяло; а през шестия ден слиза във физическия свят като същество, съставено само от топлина, и по-късно, като топлинно-въздушен човек живее в обкръжението на Земята (= Рай). Едва след изкушението от Луцифер (= грехопадението) той се сгъстява във водно-земен човек и – макар да е първородна рожба на Йерархиите – слиза във физическия свят последен, след всички други създания. Раят, пазен от Херувима с огнен меч, става недостъпен за него. Започва земният му път, включващ веригата от инкарнации, преодоляване на кармическите изпитания и – особено в нашето съвремие – срещите му с Пазача на прага и с Христос в етерния свят.

ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 16. Август 1910

Въведение. „Децата на Луцифер” и „Великите посвете-

ни” от Шуре. Благодарност към участниците в подго-

товката на розенкройцерската мистерийна драма „Пор-

тата на посвещението”. Художественото произведение

като опит за намиране на път към духовния свят.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 17. Август, 1910
Мистерията на пра-словото. Встъпителните думи на
Библията: „Bereschit bara elohim et haschamajim w`et
ha`arez. Творческата сила на еврейския език. Произходът
на човечеството според началото на библейския разказ
за Сътворението.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 18. Август, 1910
Волевият характер на „ha`arez”. Състоянието „tohu
wabohu. Елохимите. Разделянето на Земята и Слънцето.
Изграждането на човешката форма от света на звуците.

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 19. Август 1910
Седемте дни на Сътворението. Първата Мойсеева кни-
га като спомен за предходните планетарни състояния на
Земята. Нахлуването на светлинния елемент. Обособява-
не на твърдия елемент от водните маси. Възникване на
растителния свят. Груповите души. Присъединяване на
външните космически сили към Земното съществуване.
Образуване на животинските форми във въздушния и во-
дния елемент.

ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 20. Август 1910
Елохимите. Еони или Духове на времето. Първите три
дни от Сътворението. Светлина, етер, жизнен етер и
процесите на сгъстяване: въздух, вода, земя. Въпросните
процеси като откровения от страна на душевно-духовни
същества. Елохимите в йерархичния ред: Духове на фор-
мата. Архаите или Духовете на личността като служи-
тели на Елохимите. Духовете на личността в Първата
Мойсеева книга. „Ден първи”.

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 21. Август, 1910
Светлината и мрака като две противоположни сили. На-
предващите Архаи като служители на Елохимите в свет-
лината, която изоставащите Архаи донасят като мрак.
Будност и сън като градивни и разграждащи процеси, и
връзката им със Слънчевото и Сатурновото състояние.
Дейността на Йерархиите в хода на разказа за Сътворе-
нието.

СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 22. Август 1910
Дейността на Йерархиите в земния свят: Духове на воля-
та или Престоли в земното естество; Духове на мъдрост-
та или Кириотетес във водното естество; Духове на
движението или Динамис във въздушното естество; Ду-
хове на формата или Ексузиаи (Елохими) във топлинно-
то естество. В обкръжението на Земята: Херувимите и
образуването на облаци; Серафимите и светкавиците и
гръмотевиците. Елохимът-Яхве = седемте Елохими, кои-
то се стремят към единство.

ОСМА ЛЕКЦИЯ, 23. Август 1910
Композицията на първия и втория ден от Сътворение-
то. Старата Луна. Предметното съзнание – присъщо на
земните условия. Съзнанието на Йерархиите в условията
на Старата Луна и на Земята. Елохимите в първите дни
на Сътворението.

ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 24. Август 1910
Човекът като първородно създание в началото на Сътво-
рението. Неговите душевно-духовни качества в първите
пет дни на Сътворението. Заложбите на Сетивната
душа в първия, на Разбиращата душа във втория и на
Съзнателната душа в третия ден на Сътворението. Раз-
витие на физическия човек (като топлинно същество) в
шестия ден на Сътворението. Преход към въздушното
естество чрез Елохима-Яхве едва след шестия ден на
Сътворението. Влиянието на Луцифер.

ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 25. Август 1910
Отделянето на Слънцето от Земята. Адам и Ева. От-
делянето на Луната от Земята. Съпоставимост между
библейския разказ и фактите, до които стига „Тайната
наука”. Лунното присъствие в Земята и в човека. Връзка-
та между Луната и човешката самостоятелност. Бъде-
щият разпад на земната материя.

ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 26. Август 1910

Съзвучие между Библията и ясновидското изследване.

Създаване на мъжко-женския човек в шестия ден на

Сътворението. Шестият ден отговаря на Лемурийска-

та епоха. Яхве и азовата природа на човека. Смисълът

на „почивката” след Сътворението. Преходът към Ат-

лантската епоха. Човекът слиза от духовния във физиче-

ския свят последен, след всички други създания.